ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ

ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ. ਸੀ

Welcome to the Gurdawara,

Akali Singh Sikh Society, Vancouver, B. C.

1890 Skeena Street, Vancouver, B.C., Canada, V5M 4L3
General Phone #: 604-254-2117 , Office Phone #: 604 254-3572, FAX #: 604-254-5309

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs| Punjabi and Gurbani Grammar | Home