ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਉ ਪੰਥ॥

ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਉ ਪੰਥ॥ Aa-gi-aa Bha-ee Akaal Kee tabee ch-la-i-o Panth.

Common path to seek God has been started as ordained by the Lord.

ਸਭ੍ਹ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ॥ Sab Sikhan ko Hukam hai Guru Maa-nio Granth.

All Sikhs are ordained to accept Guru Granth as their Guru.

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ॥ Guru Granth Jee Maa-ni-o pargat Gur-aan kee deh.

Accept Guru Granth, the Guru as enshrined in the Scirpture.

ਜੋ ਪ੍ਰਭ੍ਹ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਹੈਂ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ॥ Jo Prabh ko milben cha-hain khoj Sh-bad mehn leh. Whosoever would like to seek the God can find Him from the Word (Shabd) in the Scripture.

ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਇ॥ Raaj kare-gaa Khaal-saa aa-kee ra-hay naa ko-i.

God centred people shall rule where all shall be inclusive

ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ੍ਹ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਇ॥ Kha-waar hoi sab milai-ngay ba-chay sharan jo hoi.

All those who shall be in the protection of the Lord shall survive while all else shall be found lost in this world.

Back to previous page