ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਕੈਂਪ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ / Time Table of Summer Camp Activities

 
  --- ਸਮਾਂ ---   - ਗਰੁੱਪ “ਏ” -   - ਗਰੁੱਪ “ਬੀ” -   - ਗਰੁੱਪ “ਸੀ” -
  9:00 - 9:40   ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ   ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ   ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
    ਹਾਲ   ਹਾਲ   ਹਾਲ
  9:40-10:30   ਪਾਠ/ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ   ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ   ਗੁਰਮਤਿ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ
    ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਬਲਾ-ਵਾਜਾ    
  10:30-11:00   ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ   ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ   ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ
  11:00-11:45   ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ   ਗੁਰਮਤਿ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ   ਪਾਠ/ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ
       ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਬਲਾ-ਵਾਜਾ
  11:45-12:30   ਗੁਰਮਤਿ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ   ਪਾਠ/ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸ   ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ
      ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਬਲਾ-ਵਾਜਾ  
  12:30- 2:00   ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ   ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ   ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ
  2:00-3:00   ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ   ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ   ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ
      ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  
    ਗਰੁੱਪ “ਏ”   ਗਰੁੱਪ “ਬੀ”   ਗਰੁੱਪ “ਸੀ”
    ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ   ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਵਾਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ   ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸਿਵਾਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ
    ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ   ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਲ 2   ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਲ 2
      ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ   ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home