ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ:-

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਘੜਸਾਣਾ’

ਪਾਠਕ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ : Khalsasingh.hs@gmail.com ;

Back to previous page

Akali Singh Services and History | Sikhism | Sikh Youth Camp | Punjabi and Gurbani Grammar| Home