1. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਝਾਤ।

 • 1. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ/ Noun in Punjabi Grammar.

 • 2. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਂਵ / Pronoun in Punjabi Grammar.

 • 3. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਲਿੰਗ, ਪੁਲਿੰਗ/ Gender in Punjabi Grammar.

 • 4. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ / Singular, Plural in Punjabi Grammar.

 • 5. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ , ਵਾਚ, ਧਾਤੂ , ਪੂਰਕ / Verb, Voice, Root of Word, Complement in Punjabi Grammar.

 • 6. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ / Adjective in Punjabi Grammar.

 • 7. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ/ Adverb in Punjabi Grammar.

 • 8. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲ, ਕਾਰਦੰਤਕ / Tense, Participle in Punjabi Grammar.

 • 9. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ/ Case in Punjabi Grammar.

 • 10. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਕ/ Preposition in Punjabi Grammar.

 • 11. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਿਕ, ਪਦ-ਵੰਡ / Conjuction, Interjection, Parsin in Punjabi Grammar.

 • 12. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ, ਵਾਕ ਬੋਧ / Word building and Syntax in Punjabi Grammar.

 • Back to previous page

  Akali Singh Services and History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home