ਰਾਗੁ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪੰਨਾ 720

ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥Sant Janaan Mil Har Jas Gaa-i-o.

By joining the Saintly people, sing the praises of the Lord.||

ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕੇ ਦੂਖ ਗਵਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Kot Janam Kay Dookh Gava-i-o. ||1||Rahaa-o||

All the sufferings of the past, present and future shall be eradicated||1||Pause||

ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨਿ ਪਾਇਓ ॥ Jo Chaahat So--ee Man Paa-i-o.

You shall obtain whatever your mind desires.||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿਵਾਇਓ ॥੧॥ kar Kirpaa Har Naam Divaa-i-o.||1||

By His kind Mercy, the Lord blesses us with the practices His Attributes (Naam).||1||

ਸਰਬ ਸੂਖ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ॥. Sarab Sook Har Naam Vadaa-ee.

All pleasures are in living lifeaccording to Lord's Attributes (Naam).||1||

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥੨॥੧॥੭॥ Gur Parsaad Nanak Mat Paa-ee. ||2||1||7||

By Guru's Grace, Nanak has gained this understanding.

Back to previous page