ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ /Adverb

 ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :-   ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ  ਜੋ ਕਿਸੇ  ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇ, ਜਾਂ  ਵਾਕ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ  ਸਮਾਂ,   ਅਸਥਾਨ  ਜਾਂ ਕਾਰਨ   ਦੱਸੇ,  ਜਿਵੇਂ:  ਤੇਜ਼ ਚੱਲ,  ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ,  ਵਿੱਚ   ' ਚੱਲ ' ਅਤੇ ' ਦਿੱਤੀ ', ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ‘ ਤੇਜ਼ ‘  , ਅਤੇ  ‘ ਬਹੁਤ '  ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ  ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੋਰ , ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਂਵ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਹੈ। ' ਬਹੁਤ ',   ਸਜ਼ਾ   ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

 • ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ। ਦੇਰ  ਨਾਂਵ ਹੈ, ਤੇਜ਼  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ  ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ   ਚੱਲ  ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।

  ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ:-

 1. ਕਾਲ-ਵਾਚਕ (Adverbs of Time)

 2. ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ (Adverbs of Place)

 3. ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ (Adverbs of Manner)

 4. ਪਰਿਮਾਣ-ਵਾਚਕ (Adverbs of Quantity)

 5. ਸੰਖਿਆ-ਵਾਚਕ (Adverbs of of Number)

 6. ਨਿਰਣਾ-ਵਾਚਕ (Adverbs of Affirmation)

 7. ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ (Adverbs of Cause)

 8. ਤਾਕੀਦੀ-ਵਾਚਕ (Adverbs of Emphasis)

1.     ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ :   ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ , ਜਿਵੇਂ:-  ਭਲਕੇ,  ਪਰਸੋਂ,  ਹੁਣ,  ਅੱਜ,  ਜਦੋਂ,  ਕੱਲ,   ਆਦਿ,  ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ   ਕਿਰਿਆ ਹੈ;  ਅੱਜ,   ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ  ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਰਸਉਂਦਾ ; ਇਸ ਲਈ  ' ਅਜ ਪੜ੍ਹਨਾ '  ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ।

 • ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀ। ਇਥੇ ' ਇਹ ' ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ; ਕੰਮ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ , ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਾਲ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ

2.     ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:-  ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣ,  ਜਿਵੇਂ:-   ਇਥੇ,  ਉਥੇ,  ਨੇੜੇ,  ਦੂਰ,  ਸੱਜੇ,  ਖੱਬੇ,  ਆਦਿ, ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਅਜ ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ   ਕਿਰਿਆ ਹੈ;  ਅੱਜ,   ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ  ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲ ਹੈ; ਘਰ ,   ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ; ' ਹੀ ',   ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ' ਘਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ '  ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

 • ਅਸੀਂ ਜਾਲੰਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ' ਅਸੀਂ ' ਉਤਮ ਪੁਰਖ ਪੜਨਾਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ; ਜਾਲੰਧਰੋਂ =' ਜਾਲੰਧਰ ਤੋਂ 'ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲੰਧਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂਵ ਹੈ; ' ਤੋਂ ' ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ; ਆ ਰਹੇ: ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ' ਅਸੀਂ ਜਾਲੰਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ' ਸਥਾਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ

3.    ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:  ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ   ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ, ਜਿਵੇਂ:-   ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ;  ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ;  ਇਸ ਤਰਾਂ (ਇਕੁਰ);  ਉਸ ਤਰਾਂ (ਉਕਰ);   ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ  ; ਆਦਿ,  ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ : ਨਾਂਵ ਹੈ; ਤੁਰਾਂਗੇ : ਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ : ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਹੈ; ਦੇਰ ਹੋਣੀ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ' ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ' ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ।

 • ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਅਤੇ 7ਵਜੇ: ਨਾਂਵ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ : ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਹੈ; ਲੈਣੀ: ਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਜ਼ਰੂਰ : ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ' ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ' ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

 • ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ' ਤੁਸੀਂ ' ਮਧਮ-ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ' ਮੈਨੂੰ ' ਉਤਮ-ਪੁਰਖ ਹੈ। ' ਤਾਂ ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ; ' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ', ' ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ' ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ' ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ' ਕਿਰਿਆ ਹੈ।

 • ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਹੌਲੀ   ਰੱਖਿਆ ਸੀ,  ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ  ਨਹੀਂ।

 • ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚ ਦਾ ਗਲਾਸ  ਇੰਝ  ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨੋ ਵਾਕ ਪਰਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

4.     ਪਰਿਮਾਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:  ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਗੁਣ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਮਿਣਤੀ ਦੱਸਣ,   ਜਿਵੇਂ:-   ਥੋੜਾ,  ਵੱਧ,  ਘਟ,  ਬਹੁਤ,  ਕੁਝ,   ਆਦਿ   ਪਰਿਮਾਣ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਮੂਰਖ ਲੋਕ   ਬਹੁਤਾ  ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ   ਘੱਟ ।

ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ' ਬਹੁਤਾ ' ਅਤੇ ' ਘੱਟ ' ਪਰਿਮਾਣ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ' ਬੋਲਦੇ ' ਕਿਰਿਆ ਹੈ; ' ਮੂਰਖ ' ਅਤੇ ' ਸਿਆਣੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

5.    ਸੰਖਿਆ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:-   ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੱਸਣ,   ਜਿਵੇਂ:-  ਕਈ ਵਾਰ,  ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ,  ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਆਦਿ   ਸੰਖਿਆ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਤੂੰ ਘੜੀ-ਮੁੜੀ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ।

 • ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਂ।

 • ਤੈਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ? ਖ਼ਬਰਦਾਰ! ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਛੇ ਤੱਕਿਆ ।

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਘੜੀ-ਮੁੜੀ,   ਵਾਰ-ਵਾਰ,  ਦੁਬਾਰਾ ,  ਸੰਖਿਆ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

6.    ਨਿਰਣਾ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ: ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੱਸਣ, ਜਿਵੇ :-  ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਨਹੀਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਬਚਨ, ਆਦਿ,  ਨਿਰਣਾ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਇਤਾ ਕਰਾਂਗਾ।

 • ਸਤਿ ਬੱਚਨ, ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਿੱਖ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।

7.   ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:  ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ (ਕਾਰਨ) ਦੱਸਣ, ਜਿਵੇਂ:- ਕਿਉਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ, ਆਦਿ,  ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਮੈ  ਇਸ ਲਈ  ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ  ਤਾਂ ਜੋ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈੱਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 • ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ  ਜਿਸ ਕਰਕੇ  ਮੈਂਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਪਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਕ  ਕਾਰਨ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ   ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

8.    ਤਾਕੀਦੀ ਜਾਂ ਨਿਸਚੇ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ:  ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ, ਨਿਸਚੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਕੀਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ,  ਜਿਵੇਂ :- ਬਹੁਤ ਹੀ, ਤਕ, ਵੀ, ਭੀ, ਹਾਂ, ਨਾ, ਆਦਿ,  ਤਾਕੀਦੀ-ਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਉਦਾਹਰਨ:-

 • ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਿੳ।

 • ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ।

  ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵੱਸਥਾ ਹਨ:-

 1. ਸਾਧਾਰਨ ਅਵੱਸਥਾ (Simple)

 2. ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵੱਸਥਾ ( Interrogative)

 3. ਯੋਜਕੀ ਅਵੱਸਥਾ (Conjuctive)

 ਸਾਧਾਰਨ ਅਵੱਸਥਾ :-   ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵੱਸਥਾ ਜਾਂ ਯੋਜਕੀ ਅਵੱਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ:-

 • ਉਹ ' ਸਵੇਰੇ ' ਆਇਆ ਹੈ।

 • ਅਸੀਂ ' ਹੁਣੇ ' ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ' ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ' ਅਤੇ ' ਹੁਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ' ਸਾਧਾਰਨ ਅਵੱਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

 ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵੱਸਥਾ :-   ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪੁਛਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:- ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ' ਕਿੱਥੇ ' ਹੋਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ   ' ਕਦੋਂ '   ਆਵੋਗੇ;  ਵਿੱਚ  ' ਕਿੱਥੇ '  ਅਤੇ  ' ਕਦੋਂ '  ਪ੍ਰਸ਼ਨਿਕ ਅਵੱਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

  ਯੋਜਕੀ ਅਵੱਸਥਾ :-   ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ:- ਤੁਸੀਂ ਜਿਥੇ ਆਖੋਗੇ, ਉਥੇ ਆ ਮਿਲਾਂਗਾ;  ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਮੈ ਚਲਾਂਗਾ;   ਵਿੱਚ  ' ਜਿਥੇ ',  ' ਉਥੇ ',  ' ਜਦ ',  ਅਤੇ   ' ਕਦ '   ਯੋਜਕੀ ਅਵੱਸਥਾ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ।

 ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ( Formation of Adverbs)

  ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੋ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:-

 (ੳ)  ਪਿਛੇਤਰ ਨਾਲ।    (ਅ)  ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ।

   (ੳ) ਪਿਛੇਤਰ ਨਾਲ:-

 1. ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ , ਜਿਵੇਂ:- ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੋਕੀਂ,    ਘਰ ਤੋਂ ਘਰੀਂ,    ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀਂ,    ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿੰਡੋਂ,   ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ,    ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਰੀ, ਆਦਿ।

 2. ਪੜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ:- ਇਥੇ ,    ਜਿੱਥੇ,    ਉਥੇ,    ਜਦੋਂ,    ਤਦੋਂ,    ਕਦੋਂ,    ਇਸ ਤਰਾਂ,     ਉਸ ਤਰਾਂ, ਆਦਿ ।

 3. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ , ਜਿਵੇਂ:- ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ;     ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਿਆਂ; ਆਦਿ ।
 4. ਧਾਤੂਆਂ ਤੋਂ :  ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ;    ਤੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ;    ਉਠ ਤੋਂ ਉਠਦੇ;    ਬੈਠ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ;    ਹੱਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ;    ਚੱਲ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ; ਆਦਿ ।

 5. ਸਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ , ਜਿਵੇਂ:- ਹੱਥੋ ਹੱਥ;    ਧਰਮੋ ਧਰਮੀ;    ਗਲੋ ਗਲੀ;    ਗੱਲੋ ਗੱਲੀ;    ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ; ਆਦਿ ।

 6. ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ , ਜਿਵੇਂ:-  ਪਿਛੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ;    ਉਤੇ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ;    ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ; ਆਦਿ ।

   (ਅ)  ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ , ਜਿਵੇਂ:- ਇਹ ਆਮ ਛੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ:-

 1. ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਰਤ ਕੇ,  ਜਿਵੇਂ:-    ਘੜੀ ਘੜੀ,    ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ,    ਹਟ ਹਟ,    ਠੀਕ ਠੀਕ,  ਆਦਿ।

 2. ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਕ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ,  ਜਿਵੇਂ:-  ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ,    ਪਲ ਦੀ ਪਲ,    ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ,    ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ,  ਆਦਿ ।

 3. ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ:-   ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ,    ਝਟ ਪਟ,    ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ,    ਚੜ੍ਹੇ ਪਹਿਰ,    ਵਧ ਘਟ,    ਹਰ ਰੋਜ਼ ,   ਆਦਿ ।

 4. ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸਬੰਧਕ ਲਾ ਕੇ,  ਜਿਵੇਂ :-  ਹੁਣ ਤੀਕ,     ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ,    ਦਿਨ ਨੂੰ,    ਕੱਲ ਤੀਕ,   ਆਦਿ ।

 5. ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਜੋੜ ਕੇ,  ਜਿਵੇਂ:-  ਹਡ ਭੰਨ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਅਖਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਦਿ ।

 6. ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਨਾਲ  ' ਸਾਰ '  ਜਾਂ  'ਹੀ '  ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ:--  ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ, ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ, ਉਠਦੇ ਸਾਰ,  ਆਦਿ ।

ਅਭਿਆਸ/ Review

  ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-

 1. ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ।

 2. ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ? ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ।

 3. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਦੱਸੋ:-
  • ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ, ਓਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ।

  • ਕਮੀਜ਼ ਕਿੱਲੀ ਉਤੇ ਟੰਗੀ ਹੈ।

  • ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕੀਲੇ ਹਨ।

  • ਮਰੀਜ਼ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  • ਰਾਮਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤਿਆ।

  • ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ।

  • ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ।

Back / ਵਾਪਸ ਜਾਉ

Akali Singh Services | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home