ਕਾਰਕ, ਕਾਰਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਸਾਧਨਾ - Case

ਕਾਰਕ :  ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ  ਸੰਬੰਧ   ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੀ  ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ   ਜਾਂ   ਵਾਕ ਦੇ  ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ   ਪਰਗਟ ਕਰਨ (ਦੱਸਣ) ਵਾਲੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ   ਕਾਰਕ   ਆਖਦੇ ਹਨ ; ਜਿਵੇਂ :-  

Back to previous page      

Akali Singh Services | Sikhism | Sikh Youth Camp | Punjabi Language and its Grammar | Home