ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ /Names of the Colours

  (1)   ਲਾਲ   Lall   Red   (2)   ਨੀਲਾ   Neela   Blue   (3)   ਪੀਲਾ   Peela   Yellow
  (4)   ਗੁਲਾਬੀ   Gulabi   Pink   (5)   ਚਿੱਟਾ   Chitta   White   (6)   ਕਾਲਾ   Kala   Black
  (7)   ਹਰਾ   Hra   Green   (8)   ਭੂਰਾ   Bhura   Brown

Back to previous page

 

Akali Singh Services | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi Language and its Grammar | Home