ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਉਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Please send your constructive and good suggestions explaining Gurbani Grammar with good and logical reasons so that we all benefit and can become partners in learning, helping and encouraging others to learn Gurbani Grammar, which is urgently needed to understand the correct meanings of Gurbani Shabdas. It will also help in reading Gurbani correctly.

It is only through good and constructive input that we can make improvements in describing Gurbani Grammar Rules.

e-Mail address:     pabk2010@hotmail.com

Back to previous page

Akali Singh Services and History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home