ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ/Days of the week

  ਸੋਮਵਾਰ   ਮੰਗਲਵਾਰ >   ਬੁੱਧਵਾਰ   ਵੀਰਵਾਰ>   ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ   ਸਨਿਚਰਵਾਰ   ਐਤਵਾਰ
  Somwar,   Mangalwar,   Budhwar,   Veerwar,   Shukarwar,   Snicherwar   Aitwar
  Monday,   Tuesday,   Wednesday,   Thursday,   Friday,   Saturday   Sunday

Back to previous page

 

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home