ਫਲ / Fruits

 (1)   ਕੇਲਾ   Kelaa  Banana   ਸੰਤਰਾ   Suntraa   Orange
 (2)  (3)   ਅੰਗੂਰ   Angoor  Grapes  (4)   ਖਜੂਰ   Khajoor  Dates  (5)   ਆੜੂ   Aarhoo   Peach  (6)   ਅਮਰੂਦ   Umrood   Guwawa
 (7)   ਅੰਬ   Umb   Mango

Back to previous page

 

Akali Singh Services | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi Language and its Grammar | Home