ਦਸ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ / Numbers to Ten

                    ੧੦
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  ਇੱਕ   ਦੋ   ਤਿੰਨ   ਚਾਰ   ਪੰਜ   ਛੇਅ   ਸੱਤ   ਅੱਠ   ਨੌਂ   ਦਸ
  Ikk   Do   Tinn   Chaar   Punj   Shey   Satt   Atth   Naun   Dus
  One   Two   Three   Four   Five   Six   Seven   Eight   Nine   Ten

Back to previous page

 

Akali Singh Services and its History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home