ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਲਗ/ਮਾਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀਚਾਰ :-

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ :-

Back to previous page

Akali Singh Services and History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home