ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ /Mere Rishtedaar/My Relatives

  (1)   ਮਾਤਾ ਜੀ   Maataa Jee   Mother   (2)   ਪਿਤਾ ਜੀ   Pitaa Jee   Father
  (3)   ਨਾਨਾ ਜੀ   Naanaa Jee   Grandpaa   (4)   ਦਾਦਾ ਜੀ   Daadaa Jee   Grandpaa
  (5)   ਮਾਮਾ ਜੀ   Maamaa Jee   Uncle   (6)   ਮਾਮੀ ਜੀ   Maamee Jee   Auntie
  (7)   ਤਾਈ ਜੀ   Taee Jee   Auntie   (8)   ਮਾਸੀ ਜੀ   Maasee Jee   Auntie
  (9)   ਮਾਸੜ ਜੀ   Maassarh Jee   Uncle   (10)   ਚਾਚਾ ਜੀ   Chaachaa Jee   Uncle
  (11)   ਭੈਣ ਜੀ   Bhain Jee   Sister   (12)   ਭਾ ਜੀ/ਵੀਰ ਜੀ   Bhaa Jee/Veer Jee   Brother
  (13)   ਭੂਆ ਜੀ   Bhooaa Jee   Auntie   (14)   ਫੁੱਫੜ ਜੀ   Phupharh Jee   Uncle

Back to previous page

 

Akali Singh Services | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi Language and its Grammar | Home