He knows the right way who earns his living by hard work and shares his earnings with others.[1. p. 1245].:

 He knows the right way who earns his living by hard work and shares his earnings with others. [1. p. 1245].:-

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਧਨਵੰਤਾ ਇਵ ਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕਉ ਜਾਉ ॥

ਨਾਨਕੁ ਨਿਰਧਨੁ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥

ਮਃ ੧ ॥

ਸੂਰਜੁ ਚੜੈ ਵਿਜੋਗਿ ਸਭਸੈ ਘਟੈ ਆਰਜਾ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਭੋਗਿ ਕੋਈ ਹਾਰੈ ਕੋ ਜਿਣੈ ॥

ਸਭੁ ਕੋ ਭਰਿਆ ਫੂਕਿ ਆਖਣਿ ਕਹਣਿ ਨ ਥੰਮੀ੍ਐ ॥

ਨਾਨਕ ! ਵੇਖੈ ਆਪਿ ਫੂਕ ਕਢਾਏ ਢਹਿ ਪਵੈ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਜਿਥਹੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਘਟਿ ਚਾਨਣਾ ਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਲੋਹਾ ਪਾਰਸਿ ਭੇਟੀਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਇ ਆਇਆ ॥

ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥

ਜਿਨ੍ ਕੈ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨੁ ਹੈ ਤਿਨ੍ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧੯॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਵੇਚਹਿ ਨਾਉ ॥

ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਉ ॥

ਸਚੈ ਸਰਮੈ ਬਾਹਰੇ ਅਗੈ ਲਹਹਿ ਨ ਦਾਦਿ ॥

ਅਕਲਿ ਏਹ ਨ ਆਖੀਐ ਅਕਲਿ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦਿ ॥

ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥

ਅਕਲੀ ਪੜਿ੍ ਕੈ ਬੁਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨੁ ॥

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰਾਹੁ ਏਹੁ ਹੋਰਿ ਗਲਾਂ ਸੈਤਾਨੁ ॥੧॥

ਮਃ ੨ ॥

ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਐਸੀ ਬਨੀ ਜਰੂਰਤਿ ॥

ਹੋਵਹਿ ਲਿੰਙ ਝਿੰਙ ਨਹ ਹੋਵਹਿ ਐਸੀ ਕਹੀਐ ਸੂਰਤਿ ॥

ਜੋ ਓਸੁ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ! ਕਹੀਐ ਮੂਰਤਿ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖੁ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿ ਫਲਿਆ ॥

ਜਿਸੁ ਪਰਾਪਤਿ ਸੋ ਲਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਿਲਿਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰਲਿਆ ॥

ਜਮਕਾਲੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਬਲਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ! ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਫਿਰਿ ਗਰਭਿ ਨ ਗਲਿਆ ॥੨੦॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਸਚੁ ਵਰਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਤੀਰਥੁ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲੀ ਤੇ ਮਾਣਸ ਪਰਧਾਨ ॥

ਜੁਗਤਿ ਧੋਤੀ ਸੁਰਤਿ ਚਉਕਾ ਤਿਲਕੁ ਕਰਣੀ ਹੋਇ ॥

ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਤ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥੧॥

ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਨਉਮੀ ਨੇਮੁ ਸਚੁ ਜੇ ਕਰੈ ॥

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਚਰੈ ॥

ਦਸਮੀ ਦਸੇ ਦੁਆਰ ਜੇ ਠਾਕੈ ਏਕਾਦਸੀ ਏਕੁ ਕਰਿ ਜਾਣੈ ॥

ਦੁਆਦਸੀ ਪੰਚ ਵਸਗਤਿ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ! ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

ਐਸਾ ਵਰਤੁ ਰਹੀਜੈ ਪਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੁ ਸਿਖ ਕਿਆ ਦੀਜੈ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਾਇ ਸੰਚਹਿ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਦੇ ਪਰ ਦਰਬੁ ਚੁਰਾਇਆ ॥

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਵਿਸਹਹਿ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇਆ ॥

ਵੇਖਦਿਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਧੁਹਿ ਗਈ ਪਛੁਤਹਿ ਪਛੁਤਾਇਆ ॥

ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ! ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥੨੧॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੈ ਗੀਤ ॥ ਭੁਖੇ ਮੁਲਾਂ ਘਰੇ ਮਸੀਤਿ ॥

ਮਖਟੂ ਹੋਇ ਕੈ ਕੰਨ ਪੜਾਏ ॥ ਫਕਰੁ ਕਰੇ ਹੋਰੁ ਜਾਤਿ ਗਵਾਏ ॥

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਇ ॥ ਤਾ ਕੈ ਮੂਲਿ ਨ ਲਗੀਐ ਪਾਇ ॥

ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣਹਿ ਸੇਇ ॥੧॥

[G G S page 1245]

 He knows the right way who earns his living by hard work and shares his earnings with others.[1. p. 1245].:-

|| SHALOK, FIRST MEHL:

Thus speaks the wealthy man: I should go and get more wealth. Nanak becomes poor on that day when he forgets the Lord’s Name. || 1 ||

FIRST MEHL:

The sun rises and sets, and the lives of all run out.

The mind and body experience pleasures; one loses, and another wins.

Everyone is puffed up with pride; even after they are spoken to, they do not stop.

O Nanak ! the Lord Himself sees all; when He takes the air out of the balloon, the body falls. || 2 ||

PAUREE:

The treasure of the Name is in the Sat Sangat, the True Congregation.

There, the Lord is found.

By Guru’s Grace, the heart is illumined, and darkness is dispelled.

Iron is transformed into gold, when it touches the Philosopher’s Stone.

the same way by closeness with the Guru, a person can transform into God-Centred

O Nanak ! meeting with the True Guru, the Name is obtained.

Meeting Him, the mortal meditates on the Name.

Those who have virtue as their treasure, obtain the Blessed Vision of His Darshan. || 19 ||

SHALOK, FIRST MEHL:

Cursed are the lives of those who read and write the Lord’s Name to sell it.

Their crop is devastated — what harvest will they have? Lacking truth and humility, they shall not be appreciated in the world hereafter.

Wisdom which leads to arguments is not called wisdom.

Wisdom leads us to serve our Lord and Master; through wisdom, honor is obtained.

Wisdom does not come by reading textbooks;

wisdom inspires us to give in charity.

Says Nanak, this is the Path; other things lead to Satan. || 1 ||

SECOND MEHL:

Mortals are known by their actions; this is the way it has to be.

They should show goodness, and not be deformed by their actions; this is how they are called beautiful.

Whatever they desire, they shall receive; O Nanak! they become the very image of God. || 2 ||

PAUREE: The True Guru is the tree of ambrosia. it bears the fruit of sweet nectar.

He alone receives it, who is so pre-destined, through the Word of the Guru’s Shabad.

One who walks in harmony with the Will of the True Guru, is blended with the Lord.

The Messenger of Death cannot even see him; his heart is illumined with God’s Light.

O Nanak ! God forgives him, and blends him with Himself; he does not rot away in the womb of reincarnation ever again. || 20 ||

SHALOK, FIRST MEHL:

Those who have truth as their fast, contentment as their sacred shrine of pilgrimage, spiritual wisdom and meditation as their cleansing bath, kindness as their deity, and forgiveness as their chanting beads — they are the most excellent people.

Those who take the Way as their loincloth, and intuitive awareness their ritualistically purified enclosure, with good deeds their ceremonial forehead mark, and love their food — O Nanak ! they are very rare. || 1 ||

THIRD MEHL:

On the ninth day of the month, make a vow to speak the Truth, and your sexual desire, anger and desire shall be eaten up.

On the tenth day, regulate your ten doors; on the eleventh day, know that the Lord is One.

On the twelfth day, the five thieves are subdued, and then, O Nanak ! the mind is pleased and appeased.

Observe such a fast as this, O Pandit ! O religious scholar ! of what use are all the other teachings? || 2 ||

PAUREE:

Kings, rulers and monarchs enjoy pleasures and gather the poison of Maya.

In love with it, they collect more and more, stealing the wealth of others.

They do not trust their own children or spouses; they are totally attached to the love of Maya.

But even as they look on, Maya cheats them, and they come to regret and repent.

Bound and gagged at Death’s door, they are beaten and punished; O Nanak ! it pleases the Will of the Lord. || 21 ||

SHALOK, FIRST MEHL:

The one who lacks spiritual wisdom sings religious songs.

The hungry Mullah turns his home into a mosque.

The lazy unemployed has his ears pierced to look like a Yogi.

Someone else becomes a pan-handler, and loses his social status.

One who calls himself a guru or a spiritual teacher, while he goes around begging — don’t ever touch his feet.

One who works for what he eats, and gives some of what he has — O Nanak! he knows the Path. || 1 || (G G S page 1245)

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home