God created the world and permeated it with His Light.

 God created the world and permeated it with His Light.[1. p. 1304] :-

    ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤੇ ਹੀ ਹਾਨਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਲਾਗਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਡਾਰਿ ਭੂਮਿ ਪਾਗਹਿ ॥

ਬਿਖੈ ਰਸ ਸਿਉ ਆਸਕਤ ਮੂੜੇ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥੧॥

ਕਾਮਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਲੋਭਿ ਬਿਆਪਿਓ ਜਨਮ ਹੀ ਕੀ ਖਾਨਿ ॥

ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸਰਨਿ ਆਇਓ ਉਧਰੁ ਨਾਨਕ ! ਜਾਨਿ ॥੨॥੧੨॥੩੧॥

    ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਅਵਿਲੋਕਉ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ॥

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਰਤਨੁ ਪਾਇਓ ਬਿਸਰੀ ਸਭ ਚਿੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦੈ ਧਾਰਿ ॥ ਉਤਰਿਆ ਦੁਖੁ ਮੰਦ ॥੧॥

ਰਾਜ ਧਨੁ ਪਰਵਾਰੁ ਮੇਰੈ ਸਰਬਸੋ ਗੋਬਿੰਦ ॥

ਸਾਧਸੰਗਮਿ ਲਾਭੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ! ਫਿਰਿ ਨ ਮਰੰਦ ॥੨॥੧੩॥੩੨॥

      ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਪ੍ਰਭ ਪੂਜਹੋ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲਾਗਿ ॥

ਹਰਿ ਪਾਵਹੁ ਮਨੁ ਅਗਾਧਿ ॥ ਜਗੁ ਜੀਤੋ ਹੋ ਹੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਧਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਨਿਕ ਪੂਜਾ ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਖੋਜੀ ਸਾ ਪੂਜਾ ਜਿ ਹਰਿ ਭਾਵਾਸਿ ॥

ਮਾਟੀ ਕੀ ਇਹ ਪੁਤਰੀ ਜੋਰੀ ਕਿਆ ਏਹ ਕਰਮ ਕਮਾਸਿ ॥

ਪ੍ਰਭ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਜਿਸੁ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹੁ ਸੋ ਤੁਧੁ ਜੰਤ ਮਿਲਾਸਿ ॥੧॥

ਅਵਰ ਓਟ ਮੈ ਕੋਇ ਨ ਸੂਝੈ ਇਕ ਹਰਿ ਕੀ ਓਟ ਮੈ ਆਸ ॥

ਕਿਆ ਦੀਨੁ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥

ਜਉ ਸਭ ਘਟਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਵਾਸ ॥ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਕੀ ਮਨਿ ਪਿਆਸ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਤੁਮ੍ਰਾ॥ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਸ ॥੨॥੧॥੩੩॥

    ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਅ ਤੇਰੈ ॥ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਕੇਰੈ ॥

ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੂਪੇਰੈ ॥ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਮੋਹਿ ਮਗਨੇਰੈ ॥

ਨੈਨਹੁ ਦੇਖੁ ਸਾਧ ਦਰਸੇਰੈ ॥ ਸੋ ਪਾਵੈ ਜਿਸੁ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੇਵਉ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚਰਨੇਰੈ ॥ ਬਾਂਛਉ ਧੂਰਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰੇਰੈ ॥

ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਮੈਲੁ ਕਟੇਰੈ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਧਿਆਵਹੁ ਮੁਖੁ ਨਹੀ ਮੋਰੈ ॥

ਕਿਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਲਾਖ ਕਰੋਰੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮੁ ਅੰਤਿ ਪੁਕਰੋਰੈ ॥੧॥

ਮਨਸਾ ਮਾਨਿ ਏਕ ਨਿਰੰਕੇਰੈ ॥ ਸਗਲ ਤਿਆਗਹੁ ਭਾਉ ਦੂਜੇਰੈ ॥

ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਨ ਪ੍ਰਿਅ ਤੇਰੈ ॥ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਏਕ ਟੁਲੇਰੈ ॥

ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤੁ ਮਨਿ ਮੇਰੈ ॥ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰ ਕੇਰੈ ॥੨॥੧॥੩੪॥

(GGS Page 1303 - 1304)

 God created the world and permeated it with His Light.[1. p. 1304] :-

KAANRAA, FIFTH MEHL:

The Giver of the soul, the breath of life and honor — forgetting the Lord, all is lost. || 1 || Pause ||

You have forsaken the Lord of the Universe, and become attached to another — you are throwing away the Ambrosial Nectar, to take dust.

What do you expect from corrupt pleasures?

You fool! What makes you think that they will bring peace? || 1 ||

Engrossed in unfulfilled sexual desire, unresolved anger and greed, you shall be consigned to reincarnation.

But I have entered the Sanctuary of the Purifier of sinners.

O Nanak! I know that I shall be saved. || 2 || 12 || 31 ||

KAANRAA, FIFTH MEHL:

I gaze on the Lotus-like Face of the Lord. Searching and seeking, I have found the Jewel. I am totally rid of all anxiety. || 1 || Pause ||

Enshrining His Lotus Feet within my heart, pain and wickedness have been dispelled. || 1 ||

The Lord of all the Universe is my kingdom, wealth and family.

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, Nanak has earned the Profit; he shall never die again. || 2 || 13 || 32 ||

KAANRAA, FIFTH MEHL, FIFTH HOUSE:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

Worship God, and adore His Name. Grasp (the Feet) humbly accept the Shabad of the Guru, the True Guru.

The Unfathomable Lord shall come into your mind, and by Guru’s Grace, you shall be victorious in this world. || 1 || Pause ||

I have studied countless ways of worship in all sorts of ways, but that alone is worship, which is pleasing to the Lord’s Will.

This body-puppet is made of clay — what can it do by itself?

O God, those humble beings meet You, whom You grab by the arm, and place on the Path. || 1 ||

I do not know of any other support; O Lord, You are my only Hope and Support.

I am meek and poor — what prayer can I offer?

God abides in every heart. My mind is thirsty for Shabad of God.

Servant Nanak, Your slave, speaks: I adore, adore, forever I adore You. || 2 || 1 || 33 ||

KAANRAA,   FIFTH MEHL,   SIXTH HOUSE:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

Your Name, O my Beloved! is the Saving Grace of the world.

The Lord’s Name is the wealth of the nine treasures.

One who is imbued with the Love of the Incomparably Beautiful Lord is joyful.

O mind! why do you cling to emotional attachments?

With your eyes, gaze upon the Blessed Vision, the Darshan of the Holy.

They alone find it, who have such destiny inscribed upon their foreheads. || 1 || Pause ||

I serve at the feet of the Holy Saints.

I long for ( the dust of their feet) humbly accepting the Shabad of the Guru, which purifies and sanctifies.

Just like the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage, it washes away filth and pollution.

With each and every breath I meditate on Him, and never turn my face away.

Of your thousands and millions, nothing shall go along with you.

Only the Name of God will call to you in the end. || 1 ||

Let it be your wish to honor and obey the One Formless Lord.

Abandon the love of everything else.

What Glorious Praises of Yours can I utter, O my Beloved?

I cannot describe even one of Your Virtues.

My mind is so thirsty for the Blessed Vision of His Darshan (His Philsophy).

Please come and meet Nanak, O Divine ! Guru of the World. || 2 || 1 || 34 ||

[ Page 1303 - 1304]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home