“Let thy mind be cultivator, and raise crop of God's devotion.”

 “Make the body the soil; put therein the seed of good deeds; with Naam Divine irrigate it. Let thy mind be cultivator, and raise crop of God's devotion.” :-

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਰਿਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਲਿ ॥

ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥

ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਹਰਿ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਨਾ ਰਾਸਿ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਕਿਉ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਖੋਟੈ ਵਣਜਿ ਵਣੰਜਿਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ ॥

ਫਾਹੀ ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਨਿਤ ਰੋਇ ॥੨॥

ਖੋਟੇ ਪੋਤੈ ਨਾ ਪਵਹਿ ਤਿਨ ਹਰਿ ਗੁਰ ਦਰਸੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਖੋਟੇ ਜਾਤਿ ਨ ਪਤਿ ਹੈ ਖੋਟਿ ਨ ਸੀਝਸਿ ਕੋਇ ॥

ਖੋਟੇ ਖੋਟੁ ਕਮਾਵਣਾ ਆਇ ਗਇਆ ਪਤਿ ਖੋਇ ॥੩॥

ਨਾਨਕ ! ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਰਤਿਆ ਭਾਰੁ ਨ ਭਰਮੁ ਤਿਨਾਹ ॥

ਹਰਿ ਜਪਿ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਹ ॥੪॥੨੩॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥

ਧਨੁ ਜੋਬਨੁ ਅਰੁ ਫੁਲੜਾ ਨਾਠੀਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ॥

ਪਬਣਿ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲਿ ਢੁਲਿ ਜੁੰਮਣਹਾਰ ॥੧॥

ਰੰਗੁ ਮਾਣਿ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨੁ ਨਉ ਹੁਲਾ ॥

ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਇ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਣਿ ॥

ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਡੁਮਣੀ ਰੋਵਾ ਝੀਣੀ ਬਾਣਿ ॥੨॥

ਕੀ ਨ ਸੁਣੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਇ ॥

ਲਗੀ ਆਵਹਿ ਸਾਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨ ਪੇਈਆ ਹੋਇ ॥੩॥

ਨਾਨਕ ! ਸੁਤੀ ਪੇਈਐ ਜਾਣੁ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨਿ ॥

ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚਲੀ ਬੰਨਿ ॥੪॥੨੪॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ਦੂਜਾ ੨ ॥

ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪਿ ਰਸੁ ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰੁ ॥

ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੧॥

ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛੁਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲੁ ॥

ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ ਆਪੇ ਅੰਦਰਿ ਲਾਲੁ ॥੨॥

ਆਪੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੰਗੁਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲੁ ॥

ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਦੇਖੁ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲੁ ॥੩॥

ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕੁ ਬੇਨਤੀ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥

ਕਉਲੁ ਤੂ ਹੈ ਕਵੀਆ ਤੂ ਹੈ ਆਪੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੁ ॥੪॥੨੫॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥

ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਲਿਲ ਆਪਾਉ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥

ਮਨੁ ਕਿਰਸਾਣੁ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਸਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੧॥

ਕਾਹੇ ਗਰਬਸਿ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ ॥

ਪਿਤ ਸੁਤੋ ਸਗਲ ਕਾਲਤ੍ਰ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਹੋਹਿ ਨ ਅੰਤਿ ਸਖਾਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਦੁਸਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਇਨ ਤਜਿ ਆਤਮੈ ਹੋਇ ਧਿਆਈ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਹਿ ਜਬ ਰਾਖੇ ਕਮਲੁ ਬਿਗਸੈ ਮਧੁ ਆਸ੍ਰਮਾਈ ॥੨॥

ਬੀਸ ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਤੀਨਿ ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲੁ ਸਾਰੈ ॥

ਦਸ ਅਠਾਰ ਮੈ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਇਵ ਏਕੁ ਤਾਰੈ ॥ ੩॥੨੬॥

[G G S page 23]

 “Make the body the soil; put therein the seed of good deeds; with Naam Divine irrigate it. Let thy mind be cultivator, and raise crop of God's devotion.” :-

SIREE RAAG, FIRST MEHL:

Make your deals, dealers! and take care of your merchandise.

Buy that object which will go along with you.

In the next world, the All-knowing Merchant will take this object and care for it. || 1 ||

O Siblings of Destiny ! chant the Lord’s Name, and focus your consciousness on Him.

Take the Merchandise of the Lord’s Praises with you.

Your Husband Lord shall see this and approve. || 1 || Pause ||

Those who do not have the Assets of Truth—how can they find peace?

By dealing their deals of falsehood, their minds and bodies become false.

Like the deer caught in the trap, they suffer in terrible agony; they continually cry out in pain. || 2 ||

The counterfeit coins are not put into the Treasury; they do not obtain the Blessed Vision of the Lord-Guru.

The false ones have no social status or honor. No one succeeds through falsehood.

Practicing falsehood again and again, people come and go in reincarnation, and forfeit their honor. || 3 ||

O Nanak ! instruct your mind through the Word of the Guru’s Shabad, and praise the Lord.

Those who are imbued with the love of the Name of the Lord are not loaded down by doubt.

Those who Imbibe on the Naam of the Lord earn great profits; the Fearless Lord abides within their minds. || 4 || 23 ||

SIREE RAAG, FIRST MEHL, SECOND HOUSE:

Wealth, the beauty of youth and flowers are guests for only a few days.

Like the leaves of the water-lily, they wither and fade and finally die. || 1 ||

Be happy, dear beloved, as long as your youth is fresh and delightful.

But your days are few—you have grown weary, and now your body has grown old. || 1 || Pause ||

My playful friends have gone to sleep in the graveyard.

In my double-mindedness, I shall have to go as well. I cry in a feeble voice. || 2 ||

Haven’t you heard the call from beyond, O beautiful soul-bride? You must go to your in-laws; you cannot stay with your parents forever. || 3 ||

O Nanak ! know that she who sleeps in her parents’ home is plundered in broad daylight.

She has lost her bouquet of merits; gathering one of demerits, she departs. || 4 || 24 ||

SIREE RAAG, FIRST MEHL, SECOND HOUSE:

He Himself is the Enjoyer, and He Himself is the Enjoyment.

He Himself is the Ravisher of all.

He Himself is the Bride in her dress, He Himself is the Bridegroom on the bed. || 1 ||

My Lord and Master is imbued with love; He is totally permeating and pervading all. || 1 || Pause ||

He Himself is the fisherman and the fish; He Himself is the water and the net.

He Himself is the sinker, and He Himself is the bait. || 2 ||

He Himself loves in so many ways. O sister soul-brides! He is my Beloved.

He continually ravishes and enjoys the happy soul-brides; just look at the plight I am in without Him! || 3 ||

Prays Nanak, please hear my prayer: You are the pool, and You are the soul-swan.

You are the lotus flower of the day and You are the water-lily of the night.

You Yourself behold them, and blossom forth in bliss. || 4 || 25 ||

SIREE RAAG, FIRST MEHL, THIRD HOUSE:

Make this body the field, and plant the seed of good actions.

Water it with the Name of the Lord, who holds all the world in His Hands.

Let your mind be the farmer; the Lord shall sprout in your heart, and you shall attain the state of Nirvaanaa. || 1 ||

You fool! Why are you so proud of Maya ( Lust, Anger, Greed, Attachment and Ego)?

Father, children, spouse, mother and all relatives—they shall not be your helpers in the end. || Pause ||

So weed out evil, wickedness and corruption; leave these behind, and let your soul meditate on God.

When chanting, austere meditation and self-discipline become your protectors, then the lotus blossoms forth, and the honey trickles out. || 2 ||

Bring the twenty-seven elements of the body under your control, and throughout the three stages of life, remember death.

See the Infinite Lord in the ten directions, and in all the variety of nature. Says Nanak, in this way, the One Lord shall carry you across. || 3 || 26 ||

[G G S page 23]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home