The gurmukh saves all and removes pain.

 The gurmukh saves all and removes pain.:- [1. GGS p. 232].

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਬੰਧਨ ਨ ਤੂਟਹਿ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਇ ॥

ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੁਗ ਮਾਹਿ ॥੧॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥

ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੈ ਕੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥

ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਹਿ ਉਪਾਵਣਹਾਰਾ ॥

ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ॥੨॥

ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਮੂਲੁ ਛੋਡਿ ਲਾਗੇ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ॥

ਬਿਖੁ ਕਾ ਮਾਤਾ ਬਿਖੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥੩॥

ਮਾਇਆ ਕਰਿ ਮੂਲੁ ਜੰਤ੍ਰ ਭਰਮਾਏ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਿਸਰਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥

ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਏ ॥੪॥

ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਬਾਹਰਿ ਸਾਚੁ ਵਰਤਾਏ ॥

ਸਾਚੁ ਨ ਛਪੈ ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਛਪਾਏ ॥

ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥੫॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥

ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥੬॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥

ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥੭॥

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਿਰਜਿ ਜਿਨਿ ਗੋਈ ॥

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ! ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੮॥੬॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ॥

ਨਾਮੋ ਸੇਵੇ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਗਾਵੈ ॥

ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

ਅਨਦਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਜਪਉ ਜਗਦੀਸਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਉ ਪਰਮ ਪਦੁ ਸੂਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਿਰਦੈ ਸੂਖੁ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਹਿ ਸਚੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਨਿਤ ਹੋਵਹਿ ਦਾਸੁ ॥

ਗ੍ਰਿਹ ਕੁਟੰਬ ਮਹਿ ਸਦਾ ਉਦਾਸੁ ॥੨॥

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋ ਹੋਈ ॥

ਪਰਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥

ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥੩॥

ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਜਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਅਸਥਿਰੁ ਹੋਇ ॥

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੪॥

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਤੁਝੁ ਸੇਵੀ ਤੁਝ ਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਗਾਵਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥

ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਲੋਇ ॥੫॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥

ਅੰਤਰੁ ਬਿਗਸੈ ਅਨਦਿਨੁ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

ਸਹਜੇ ਸਚੁ ਮਿਲਿਆ ਪਰਸਾਦੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਪੂਰੈ ਵਡਭਾਗੀ ॥੬॥

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੁਰਮਤਿ ਦੁਖ ਨਾਸੁ ॥

ਜਬ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਸੁ ॥

ਜਬ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿਆ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੁ ॥੭॥

ਜਿਸੁ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ! ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਏ ॥੮॥੭॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਮਨ ਹੀ ਮਨੁ ਸਵਾਰਿਆ ਭੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਰਜਾਇ ॥੧॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਜਾਇ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

ਗੋਵਿਦੁ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ਜਾ ਸਬਦਿ ਭਉ ਖਾਇ ॥

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਮਲਾ ਸਭ ਤੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥

ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸੁ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੩॥

ਧ੍ਰਿਗੁ ਬਹੁ ਜੀਵਣੁ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥

ਧ੍ਰਿਗੁ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਕਾਮਣਿ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰੁ ॥

ਤਿਨ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਜਿਨ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੪॥

ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਸੋਈ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤੁ ਜੋ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੫॥

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਦੂਖੁ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈ ॥

ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੬॥

ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਹਮ ਕਉ ਸਰੀਰ ਸੁਧਿ ਭਈ ॥

ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਅਗਨਿ ਬੁਝਈ ॥

ਬਿਨਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਲਈ ॥੭॥

ਹਰਿ ਆਪੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਤਨੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਲੇਵੈ ॥

ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਅਲਖ ਅਭੇਵੈ ॥੮॥੮॥

[1. GGS p. 232].

God is Compassionate, Merciful and Support of the earth; and so is the nature of saints. [1. GGS p. 232].

GAUREE, THIRD MEHL:

Those who speak of the three qualities — their doubts do not depart.

Their bonds are not broken, and they do not obtain liberation.

The True Guru is the Bestower of liberation in this age. || 1 ||

Those mortals who become Gurmukh give up their doubts.

The celestial music wells up, when they lovingly attune their consciousness to the Lord. || 1 || Pause ||

Those who are controlled by the three qualities have death hovering over their heads.

They do not remember the Name of the Creator Lord.

They die, and are reborn, over and over, again and again. || 2 ||

Those whose guru is spiritually blind — their doubts are not dispelled.

Abandoning the Source of all, they have become attached to the love of duality.

Infected with poison, they are immersed in poison. || 3 ||

Believing Maya to be the source of all, they wander in doubt.

They have forgotten the Dear Lord, and they are in love with duality.

The supreme status is obtained only by those who are blessed with His Glance of Grace. || 4 ||

One who has Truth pervading within, radiates Truth outwardly as well.

The Truth does not remain hidden, even though one may try to hide it.

The spiritually wise know this intuitively. || 5 ||

The Gurmukhs keep their consciousness lovingly centered on the Lord.

Ego and Maya are burned away by the Word of the Shabad.

My True God unites them in His Union. || 6 ||

The True Guru, The Giver, preaches the Shabad.

He controls, and restrains, and holds still the wandering mind.

Understanding is obtained through the Perfect Guru. || 7 ||

The Creator Himself has created the universe; He Himself shall destroy it.

Without Him, there is no other at all.

O Nanak! how rare are those who, as Gurmukh, understand this! || 8 || 6 ||

GAUREE, THIRD MEHL:

The Gurmukhs obtain the Naam, the Priceless Name of the Lord.

They serve the Name, and through the Name, they are absorbed in intuitive peace and poise.

With their tongues, they continually sing the Ambrosial Naam.

They obtain the Lord’s Name; the Lord showers His Mercy upon them. || 1 ||

Night and day, within your heart, meditate on the Lord of the Universe.

The Gurmukhs obtain the supreme state of peace. || 1 || Pause ||

Peace comes to fill the hearts of those who, as Gurmukh, sing of the True Lord, the treasure of excellence.

They become the constant slaves of the slaves of the Lord’s slaves.

Within their households and families, they remain always detached. || 2 ||

How rare are those who, as Gurmukh, become Jivan Mukta — liberated while yet alive.

They alone obtain the supreme treasure. Eradicating the three qualities, they become pure.

They are intuitively absorbed in the True Lord God. || 3 ||

Emotional attachment to family does not exist, when the True Lord abides within the heart.

The mind of the Gurmukh is pierced through and held steady.

One who recognizes the Hukam of the Lord’s Command understands the True Lord. || 4 ||

You are the Creator Lord — there is no other for me.

I serve You, and through You, I obtain honor. God showers His Mercy, and I sing His Praises.

The light of the jewel of the Naam permeates the entire world. || 5 ||

To the Gurmukhs, the Word of God’s Bani seems so sweet.

Deep within, their hearts blossom forth; night and day, they lovingly center themselves on the Lord.

The True Lord is intuitively obtained, by His Grace.

The True Guru is obtained by the destiny of perfect good fortune. || 6 ||

Egotism, possessiveness, evil-mindedness and suffering depart, when the Lord’s Naam, the Ocean of Virtue, comes to dwell within the heart.

The intellect of the Gurmukhs is awakened, and they praise God, when the Lord’s Lotus Feet come to dwell within the heart. || 7 ||

They alone receive the Naam, unto whom it is given.

The Gurmukhs shed their ego, and merge with the Lord.

The True Name abides within their hearts.

O Nanak! they are intuitively absorbed in the True Lord. || 8 || 7 ||

GAUREE, THIRD MEHL:

The mind has intuitively healed itself, through the Fear of God.

The mind is attuned to the Word of the Shabad; it is lovingly attuned to the Lord.

It abides within its own home, in harmony with the Lord’s Will. || 1 ||

Serving the True Guru, egotistical pride departs, and the Lord of the Universe, the Treasure of Excellence, is obtained. || 1 || Pause ||

The mind becomes detached and free of desire, when it experiences the Fear of God, through the Shabad.

My Immaculate God is pervading and contained among all.

By Guru’s Grace, one is united in His Union. || 2 ||

The slave of the Lord’s slave attains peace.

My Lord God is found in this way.

By the Grace of the Lord, one comes to sing the Glorious Praises of the Lord. || 3 ||

Cursed is that long life, during which love for the Lord’s Name is not enshrined.

Cursed is that comfortable bed which lures one into the darkness of attachment to sexual desire.

Fruitful is the birth of that person who takes the Support of the Naam, the Name of the Lord. || 4 ||

Cursed, cursed is that home and family, in which the love of the Lord is not embraced.

He alone is my friend, who sings the Glorious Praises of the Lord.

Without the Lord’s Name, there is no other for me. || 5 ||

From the True Guru, I have obtained salvation and honor. I have meditated on the Name of the Lord, and all my sufferings have been erased.

I am in constant bliss, lovingly attuned to the Lord’s Name. || 6 ||

Meeting the Guru, I came to understand my body.

The fires of ego and desire have been totally quenched.

Anger has been dispelled, and I have grasped hold of tolerance. || 7 ||

The Lord Himself showers His Mercy, and bestows the Naam.

How rare is that Gurmukh, who receives the jewel of the Naam.

O Nanak! sing the Glorious Praises of the Lord, the Unknowable, the Incomprehensible. || 8 || 8 ||

[1. GGS p. 232].

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home