The man who is self-centred is far from God.

 The man who is self-centred is far from God. [1. GGS p. 235].:-

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਵੀਚਾਰਿ ਦੇਖੁ ਸਮਾਲਿ ॥

ਬਨ ਫਿਰਿ ਥਕੇ ਬਨ ਵਾਸੀਆ ਪਿਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਲਿ ॥੧॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ਮਨਮੁਖ ਫਾਥਿਆ ਮਹਾ ਜਾਲਿ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੨॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਲਿ ॥

ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਗਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਲੈ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥੩॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਏਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥

ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਸਮਾਲਿ ॥੪॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਿਚਿ ਦੇਹੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਲਿ ॥

ਗੁਰਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹਰਿ ਦਾਤਿ ਕਰੀ ਦਇਆਲਿ ॥੫॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਤੂੰ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਛਡਿ ਵਿਕਰਾਲਿ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂੰ ਹਰਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ ਅੰਤ ਕਾਲਿ ॥੬॥

ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਤੂੰ ਗਿਆਨੁ ਰਤਨੁ ਸਮਾਲਿ ॥

ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਖੜਗੁ ਹਥਿ ਧਾਰਿਆ ਜਮੁ ਮਾਰਿਅੜਾ ਜਮਕਾਲਿ ॥੭॥

ਅੰਤਰਿ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭਵਹਿ ਬਾਹਰਿ ਭਾਲਿ ॥

ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧੜਾ ਨਾਲਿ ॥੮॥

ਰੰਗਿ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥

ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨ ਉਤਰੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲਿ ॥੯॥

ਹਮ ਪੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲੇ ਹਰਿ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਲਿ ॥

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧੦॥੨॥

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ       ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਜਬ ਇਹੁ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨਾ ॥

ਤਬ ਇਹੁ ਬਾਵਰੁ ਫਿਰਤ ਬਿਗਾਨਾ ॥

ਜਬ ਇਹੁ ਹੂਆ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

ਤਾ ਤੇ ਰਮਈਆ ਘਟਿ ਘਟਿ ਚੀਨਾ ॥੧॥

ਸਹਜ ਸੁਹੇਲਾ ਫਲੁ ਮਸਕੀਨੀ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪੁਨੈ ਮੋਹਿ ਦਾਨੁ ਦੀਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਬ ਕਿਸ ਕਉ ਇਹੁ ਜਾਨਸਿ ਮੰਦਾ ॥

ਤਬ ਸਗਲੇ ਇਸੁ ਮੇਲਹਿ ਫੰਦਾ ॥

ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਬ ਇਨਹਿ ਚੁਕਾਈ ॥

ਤਾ ਤੇ ਇਸੁ ਸੰਗਿ ਨਹੀ ਬੈਰਾਈ ॥੨॥

ਜਬ ਇਨਿ ਅਪੁਨੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਹੈ ਮੁਸਕਲੁ ਭਾਰੀ ॥

ਜਬ ਇਨਿ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਤਾ ॥

ਤਬ ਇਸ ਨੋ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਤਾਤਾ ॥੩॥

ਜਬ ਇਨਿ ਅਪੁਨੋ ਬਾਧਿਓ ਮੋਹਾ ॥

ਆਵੈ ਜਾਇ ਸਦਾ ਜਮਿ ਜੋਹਾ ॥

ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾ ॥

ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਾ ॥੪॥

ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ ॥

ਤਬ ਤੇ ਦੂਖ ਡੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥

ਜਬ ਇਨਿ ਏਕੋ ਏਕੀ ਬੂਝਿਆ ॥

ਤਬ ਤੇ ਇਸ ਨੋ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝਿਆ ॥੫॥

ਜਬ ਇਹੁ ਧਾਵੈ ਮਾਇਆ ਅਰਥੀ ॥

ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਹ ਤਿਸ ਲਾਥੀ ॥

ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਇਹੁ ਹੋਇਓ ਜਉਲਾ ॥

ਪੀਛੈ ਲਾਗਿ ਚਲੀ ਉਠਿ ਕਉਲਾ ॥੬॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਓ ॥

ਮਨ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਦੀਪਕੁ ਜਲਿਓ ॥

ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀ ॥

ਤਉ ਇਸੁ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਪਰੀ ॥੭॥

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਏਕੈ ॥

ਆਪੇ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥

ਦੂਰਿ ਨ ਨੇਰੈ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਨਾਨਕ ! ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥੮॥੧॥

[GGS page 235]

 The man who is self-centred is far from God. [1. GGS p. 235].:-

GAUREE, FOURTH MEHL:

O contemplative camel-like mind! contemplate and look carefully.

The forest-dwellers have grown weary of wandering in the forests; following the Guru’s Teachings, see your Husband Lord within your heart. || 1 ||

O camel-like mind! dwell upon the Guru and the Lord of the Universe. || 1 || Pause ||

O camel-like contemplative mind! the self-willed manmukhs are caught in the great net.

The mortal who becomes Gurmukh is liberated, dwelling upon the Name of the Lord, Har, Har. || 2 ||

O my dear beloved camel-like mind! seek the Sat Sangat, the True Congregation, and the True Guru.

Joining the Sat Sangat, meditate on the Lord, and the Lord, Har, Har, shall go along with you. || 3 ||

O very fortunate camel-like mind! with one Glance of Grace from the Lord, you shall be enraptured.

If the Lord Himself saves you, then you shall be saved. Dwell upon the Feet of the True Guru. || 4 ||

O my dear beloved camel-like mind! dwell upon the Divine Light within the body.

The Guru has shown me the nine treasures of the Naam. The Merciful Lord has bestowed this gift. || 5 ||

O camel-like mind! you are so fickle; give up your cleverness and corruption.

Dwell upon the Naam of the Lord, Har, Har; at the very last moment, the Lord shall liberate you. || 6 ||

O camel-like mind! you are so very fortunate; dwell upon the jewel of spiritual wisdom.

You hold in your hands the sword of the Guru’s spiritual wisdom; with this destroyer of death, kill the Messenger of Death. || 7 ||

The treasure is deep within, O camel-like mind! but you wander around outside in doubt, searching for it.

Meeting the Perfect Guru, the Primal Being, you shall discover that the Lord, your Best Friend, is with you. || 8 ||

You are engrossed in pleasures, O camel-like mind! dwell upon the Lord’s lasting love instead!

The color of the Lord’s Love never fades away; serve the Guru, and dwell upon the Word of the Shabad. || 9 ||

We are birds, O camel-like mind! the Lord, the Immortal Primal Being, is the tree.

The Gurmukhs are very fortunate — they find it.

O servant Nanak! dwell upon the Naam, the Naam of the Lord. || 10 || 2 || 29 ||

RAAG GAUREE GWAARAYREE, FIFTH MEHL, ASHTAPADEES:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. TRUTH IS THE NAME.

CREATIVE BEING PERSONIFIED. BY GURU’S GRACE:

When this mind is filled with pride, then it wanders around like a madman and a lunatic.

But when it becomes the dust of all, then it recognizes the Lord in each and every heart. || 1 ||

The fruit of humility is intuitive peace and pleasure.

My True Guru has given me this gift. || 1 || Pause ||

When he believes others to be bad, then everyone lays traps for him.

But when he stops thinking in terms of ‘mine’ and ‘yours’, then no one is angry with him. || 2 ||

When he clings to ‘my own, my own’, then he is in deep trouble.

But when he recognizes the Creator Lord, then he is free of torment. || 3 ||

When he entangles himself in emotional attachment, he comes and goes in like in many lives , under the constant gaze of Death.

But when all his doubts are removed, then there is no difference between him and the Supreme Lord God. || 4 ||

When he perceives differences, then he suffers pain, punishment and sorrow.

But when he recognizes the One and Only Lord, he understands everything. || 5 ||

When he runs around for the sake of Maya and riches, he is not satisfied, and his desires are not quenched.

But when he runs away from Maya, then the Goddess of Wealth gets up and follows him. || 6 ||

When, by His Grace, the True Guru is met, the lamp is lit within the temple of the mind.

When he realizes what victory and defeat really are, then he comes to appreciate the true value of his own home within.|| 7 ||

The One Lord is the Creator of all things, the Cause of causes.

He Himself is wisdom, contemplation and discerning understanding.

He is not far away; He is near at hand, with all. So praise the True One, O Nanak, with love! || 8 || 1 ||

[GGS page 235]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home