When God pervades the heart of a seeker, he then gives up ego and evil.

  When God pervades the heart of a seeker, he then gives up ego and evil. [1. p 30, 32, 35, 49].:-

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਜਾ ਪਿਰੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ   ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਗੈ ਧਰੇਇ ॥

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੀਆ   ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥

ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਕਾਮਣਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਈ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਪਿਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੨॥

ਹਉ ਹਉ ਕਰਤੀ ਜਗੁ ਫਿਰੀ ਨਾ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਨਾਲਿ ॥

ਅੰਧੀ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਸਭ ਬਾਧੀ ਜਮਕਾਲਿ ॥

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਧਨੁ ਪਾਇਆ   ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਰਿਦੈ ਸਮਾਲਿ ॥੩॥

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ   ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਸਨਾ ਰਸਨ ਰਸਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ   ਜੋ ਹਰਿ ਧੁਰਿ ਛੋਡਿਆ ਲਾਇ ॥੪॥੧੪॥੪੭॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ਆਪੈ ਆਪੁ ਮਿਲਾਏ ਬੂਝੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਕਾਹੇ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਆਪੇ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਏ ॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਏ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥੨॥

ਦੇਖਿ ਕੁਟੰਬੁ ਮੋਹਿ ਲੋਭਾਣਾ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਜਾਈ ॥

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਇਆ ਤਿਸ ਦੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥

ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਖਾ ਮੀਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਸਖਾਈ ॥੩॥

ਆਪਣੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਆਪੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹੈ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥

ਨਾਨਕ ! ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥ ੧੫॥੪੮॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਧਨੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਜਾਇਆ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ ਪਰਧਾਨੁ ॥

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਵਿਚਹੁ ਗਇਆ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ਦਰਿ ਸੇਵਨਿ ਸੰਤ ਜਨ ਖੜੇ ਪਾਇਨਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁਖਿ ਧਿਆਇ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਆਪੇ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਸਚੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਨ ਵਿਛੁੜਿ ਜਾਇ ॥੨॥

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥

ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲਿਅਨੁ ਸਤਗੁਰ ਪੰਨੈ ਪਾਇ ॥

ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਇ ॥੩॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥

ਅਹਿਨਿਸਿ ਹਿਰਦੈ ਰਵਿ ਰਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ! ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਅਪਾਰ ॥੪॥੧੬॥੪੯॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਗੋਵਿਦੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਨ ਪਾਈਐ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ਸਤਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਦ ਭੈ ਰਚੈ ਆਪਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਖੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਸਾਦੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨੁ ਚਾਖੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੀਵਤ ਹੂ ਪਰਵਾਣੁ ਭਇਆ ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਆਪੇ ਦੇਇ ਤ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ਕਰਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥

ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਕੈ ਹਥਿ ਦਾਤਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਪਾਇ ॥

ਜੇਹਾ ਕੀਤੋਨੁ ਤੇਹਾ ਹੋਆ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥੩॥

ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਿਰਮਲੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਸਹਜੇ ਹੀ ਰੰਗਿ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੭॥੫੦॥

[GGS page 32]

  When God pervades the heart of a seeker, he then gives up ego and evil. [1. p. GGS 30, 32, 35, 49].:-

SIREE RAAG, THIRD MEHL:

If you know that He is your Husband Lord, offer your body and mind to Him.

Behave like the happy and pure soul-bride.

With intuitive ease, you shall merge with the True Lord, and He shall bless you with true greatness. || 1 ||

O Siblings of Destiny! without the Guru, there is no devotional worship.

Without the Guru, devotion is not obtained, even though everyone may long for it. || 1 || Pause ||

The soul-bride in love with duality goes around the wheel of reincarnation, through 8.4 million incarnations.

Without the Guru, she finds no sleep, and she passes her life-night in pain.

Without the Shabad, she does not find her Husband Lord, and her life wastes away in vain.||2||

Practicing egotism, selfishness and conceit, she wanders around the world, but her wealth and property will not go with her.

The spiritually blind do not even think of the Naam; they are all bound and gagged by the Messenger of Death.

Meeting the True Guru, the wealth is obtained, contemplating the Name of the Lord in the heart. || 3 ||

Those who are attuned to the Naam are immaculate and pure; through the Guru, they obtain intuitive peace and poise.

Their minds and bodies are dyed in the Color of the Lord’s Love, and their tongues savor His Sublime Essence.

O Nanak ! that Primal Color which the Lord has applied, shall never fade away. || 4 || 14 || 47 ||

SIREE RAAG, THIRD MEHL:

By His Grace one becomes Gurmukh, worshipping the Lord with devotion.

Without the Guru there is no devotional worship.

Those whom He unites with Himself, understand and become pure.

The Dear Lord is True, and True is the Word of His Bani.

Through the Shabad, we merge with Him. || 1 ||

O Siblings of Destiny ! those who lack devotion—why have they even bothered to come into the world?

They do not serve the Perfect Guru; they waste away their lives in vain. || 1 || Pause ||

The Lord Himself, the Life of the World, is the Giver of Peace.

He Himself forgives, and unites with Himself.

So what about all these poor beings and creatures? What can anyone say?

He Himself blesses the Gurmukh with glory. He Himself enjoins us to His Service. || 2 ||

Gazing upon their families, people are lured and trapped by emotional attachment, but none will go along with them in the end.

Serving the True Guru, one finds the Lord, the Treasure of Excellence.

His Value cannot be estimated. The Lord God is my Friend and Companion.

God shall be my Helper and Support in the end. || 3 ||

Within your conscious mind, you may say anything, but without the Guru, selfishness is not removed.

The Dear Lord is the Giver, the Lover of His devotees.

By His Grace, He comes to dwell in the mind.

O Nanak ! by His Grace, He bestows enlightened awareness; God Himself blesses the Gurmukh with glorious greatness. || 4 || 15 || 48 ||

SIREE RAAG, THIRD MEHL:

Blessed is the mother who gave birth; blessed and respected is the father of one who serves the True Guru and finds peace.

His arrogant pride is banished from within.

Standing at the Lord’s Door, the humble Saints serve Him; they find the Treasure of Excellence. || 1 ||

O my mind ! become Gurmukh, and meditate on the Lord.

The Word of the Guru’s Shabad abides within the mind, and the body and mind become pure. || 1 || Pause ||

By His Grace, He has come into my home; He Himself has come to meet me.

Singing His Praises through the Shabads of the Guru, we are dyed in His Color with intuitive ease.

Becoming truthful, we merge with the True One; remaining blended with Him, we shall never be separated again. || 2 ||

Whatever is to be done, the Lord is doing. No one else can do anything.

Those separated from Him for so long are reunited with Him once again by the True Guru, who takes them into His Own Account.

He Himself assigns all to their tasks; nothing else can be done. || 3 ||

One whose mind and body are imbued with the Lord’s Love gives up egotism and corruption.

Day and night, the Name of the One Lord, the Fearless and Formless One, dwells within the heart.

O Nanak ! He blends us with Himself, through the Perfect, Infinite Word of His Shabad. || 4 || 16 || 49 ||

SIREE RAAG, THIRD MEHL:

The Lord of the Universe is the Treasure of Excellence; His limits cannot be found.

He is not obtained by mouthing mere words, but by rooting out ego from within. Meeting the True Guru, one is permeated forever with the Fear of God, who Himself comes to dwell within the mind. || 1 ||

O Siblings of Destiny ! one who becomes Gurmukh and understands this is very rare.

To act without understanding is to lose the treasure of this human life. || 1 || Pause ||

Those who have tasted it, enjoy its flavor; without tasting it, they wander in doubt, lost and deceived.

The True Naam is the Ambrosial Nectar; no one can describe it. Drinking it in, one becomes honorable, absorbed in the Perfect Word of the Shabad. || 2 ||

He Himself gives, and then we receive. Nothing else can be done.

The Gift is in the Hands of the Great Giver.

At the Guru’s Door, in the Gurdwara, it is received. Whatever He does, comes to pass.

All act according to His Will. || 3 ||

The Naam, the Naam of the Lord, is abstinence, truthfulness, and self-restraint.

Without the Naam, no one becomes pure.

Through perfect good fortune, the Naam comes to abide within the mind.

Through the Shabad, we merge into Him.

O Nanak! one who lives in intuitive peace and poise, imbued with the Lord’s Love, obtains the Glorious Praises of the Lord. || 4 || 17 || 50 ||

[GGS page 32]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home