“With self-control and discipline, we forsake vice and see the miracle of man becoming God.” [1. pp. 343, 347].:

 “With self-control and discipline, we forsake vice and see the miracle of human becoming God.” [1. pp. 343, 347].:-

ਲਿੰਉ ਲਿੰਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥ ਤਾ ਕਾਰਣਿ ਬਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗੁ ॥

ਲਖਿਮੀ ਬਰ ਸਿਉ ਜਉ ਲਿਉ ਲਾਵੈ ॥ ਸੋਗੁ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥੪੩॥

ਖਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ॥ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਅਜਹੂੰ ਨਹ ਚੇਤੇ ॥

ਅਬ ਜਗੁ ਜਾਨਿ ਜਉ ਮਨਾ ਰਹੈ ॥ ਜਹ ਕਾ ਬਿਛੁਰਾ ਤਹ ਥਿਰੁ ਲਹੈ ॥੪੪॥

ਬਾਵਨ ਅਖਰ ਜੋਰੇ ਆਨਿ ॥ ਸਕਿਆ ਨ ਅਖਰੁ ਏਕੁ ਪਛਾਨਿ ॥

ਸਤ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕਬੀਰਾ ਕਹੈ ॥ ਪੰਡਿਤ ਹੋਇ ਸੁ ਅਨਭੈ ਰਹੈ ॥

ਪੰਡਿਤ ਲੋਗਹ ਕਉ ਬਿਉਹਾਰ ॥ ਗਿਆਨਵੰਤ ਕਉ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ ॥

ਜਾ ਕੈ ਜੀਅ ਜੈਸੀ ਬੁਧਿ ਹੋਈ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਨੈਗਾ ਸੋਈ ॥੪੫॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਥਿਤੰ‍ੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੰ‍ੀ ॥

ਸਲੋਕੁ ॥

ਪੰਦ੍ਰਹ ਥਿਤੰ‍ੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਉਰਵਾਰ ਨ ਪਾਰ ॥

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਲਖੈ ਜਉ ਭੇਉ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੧॥

ਥਿਤੰ‍ੀ ਅੰਮਾਵਸ ਮਹਿ ਆਸ ਨਿਵਾਰਹੁ ॥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਰਾਮੁ ਸਮਾਰਹੁ ॥

ਜੀਵਤ ਪਾਵਹੁ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥ ਅਨਭਉ ਸਬਦੁ ਤਤੁ ਨਿਜੁ ਸਾਰ ॥੧॥

ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਮਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪਰਿਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰ ॥ ਘਟ ਮਹਿ ਖੇਲੈ ਅਘਟ ਅਪਾਰ ॥

ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨ ਖਾਇ ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਦੁਤੀਆ ਦੁਹ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅੰਗ ॥ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੈ ਸਭ ਸੰਗ ॥

ਨਾ ਓਹੁ ਬਢੈ ਨ ਘਟਤਾ ਜਾਇ ॥ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥੩॥

ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰਿ ਲਿਆਵੈ ॥ ਆਨਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਉਪਜੈ ਬਿਸ੍ਵਾਸ ॥ ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥੪॥

ਚਉਥਹਿ ਚੰਚਲ ਮਨ ਕਉ ਗਹਹੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਿ ਕਬਹੁ ਨ ਬਹਹੁ ॥

ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ ॥ ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥੫॥

ਪਾਂਚੈ ਪੰਚ ਤਤ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਕਨਿਕ ਕਾਮਿਨੀ ਜੁਗ ਬਿਉਹਾਰ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਕੋਇ ॥ ਜਰਾ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਫੇਰਿ ਨ ਹੋਇ ॥੬॥

ਛਠਿ ਖਟੁ ਚਕ੍ਰ ਛਹੂੰ ਦਿਸ ਧਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਪਰਚੈ ਨਹੀ ਥਿਰਾ ਰਹਾਇ ॥

ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਟਿ ਖਿਮਾ ਗਹਿ ਰਹਹੁ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨ ਸਹਹੁ ॥੭॥

ਸਾਤੈਂ ਸਤਿ ਕਰਿ ਬਾਚਾ ਜਾਣਿ ॥ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਲੇਹੁ ਪਰਵਾਣਿ ॥

ਛੂਟੈ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿ ਜਾਹਿ ਦੁਖ ॥ ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰਿ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ॥੮॥

ਅਸਟਮੀ ਅਸਟ ਧਾਤੁ ਕੀ ਕਾਇਆ ॥ ਤਾ ਮਹਿ ਅਕੁਲ ਮਹਾ ਨਿਧਿ ਰਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੈ ਭੇਦ ॥ ਉਲਟਾ ਰਹੈ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ ॥੯॥

ਨਉਮੀ ਨਵੈ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਧਿ ॥ ਬਹਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖਹੁ ਬਾਂਧਿ ॥

ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਬੀਸਰਿ ਜਾਹੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਜੀਵਹੁ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਹੁ ॥੧੦॥

ਦਸਮੀ ਦਹ ਦਿਸ ਹੋਇ ਅਨੰਦ ॥ ਛੂਟੈ ਭਰਮੁ ਮਿਲੈ ਗੋਬਿੰਦ ॥

ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ ॥ ਅਮਲ ਨ ਮਲ ਨ ਛਾਹ ਨਹੀ ਧੂਪ ॥੧੧॥

ਏਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ॥ ਤਉ ਜੋਨੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥

ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਸਰੀਰਾ ॥ ਦੂਰਿ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ ॥੧੨॥

[G G S page 343]

 “With self-control and discipline, we forsake vice and see the miracle of man becoming God.” [1. pp. 343, 347]. :-

Everyone goes around saying, “I’ll take this, and I’ll take that.”

Because of that, they suffer in terrible pain.

When someone comes to love the Lord of Lakhshmi, his sorrow departs, and he obtains total peace. || 43 ||

KHAKHA: Many have wasted their lives, and then perished.

Wasting away, they do not remember the Lord, even now.

But if someone, even now, comes to know the transitory nature of the world and restrain his mind, he shall find his permanent home, from which he was separated.|| 44 ||

The fifty-two letters have been joined together.

But people cannot recognize the One Word of God.

Kabeer speaks the Shabad, the Word of Truth.

One who is a Pandit, a religious scholar, must remain fearless.

It is the business of the scholarly person to join letters.

The spiritual person contemplates the essence of reality.

According to the wisdom within the mind, says Kabeer, so does one come to understand. || 45 ||

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

RAAG GAUREE, T’HITEE ~ THE LUNAR DAYS OF KABEER JEE:

SHALOK:

There are fifteen lunar days, and seven days of the week.

Says Kabeer, it is neither here nor there.

When the Siddhas and seekers come to know the Lord’s mystery, they themselves become the Creator; they themselves become the Divine Lord. || 1 ||

T’HITEE: On the day of the new moon, give up your hopes.

Remember the Lord, the Inner-knower, the Searcher of hearts.

You shall attain the Gate of Liberation while yet alive.

You shall come to know the Shabad, the Word of the Fearless Lord, and the essence of your own inner being. || 1 ||

One who enshrines love for Gur Shabad [the Lotus Feet of ] the Lord of the Universe — by the Grace of the Saints, her mind becomes pure; night and day, she remains awake and aware, singing the Kirtan of the Lord’s Praises. || 1 || Pause ||

On the first day of the lunar cycle, contemplate the Beloved Lord.

He is playing within the heart; He has no body — He is Infinite.

The pain of death never consumes that person who remains absorbed in the Primal Lord God. || 2 ||

On the second day of the lunar cycle, know that there are two beings within the fiber of the body.

Maya and God are blended with everything.

God does not increase or decrease.

He is unknowable and immaculate; He does not change. || 3 ||

On the third day of the lunar cycle, one who maintains his equilibrium amidst the three modes finds the source of ecstasy and the highest status.

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, faith wells up. Outwardly, and deep within, God’s Light is always radiant. || 4 ||

On the fourth day of the lunar cycle, restrain your fickle mind, and do not ever associate with sexual desire or anger.

On land and sea, He Himself is in Himself.

He Himself meditates and chants His Chant. || 5 ||

On the fifth day of the lunar cycle, the five elements expand outward.

Men are occupied in the pursuit of gold and women.

How rare are those who drink in the pure essence of the Lord’s Love.

They shall never again suffer the pains of old age and death. || 6 ||

On the sixth day of the lunar cycle, the six chakras run in six directions.

Without enlightenment, the body does not remain steady.

So erase your duality and hold tight to forgiveness, and you will not have to endure the torture of karma or religious rituals. || 7 ||

On the seventh day of the lunar cycle, know the Word as True, and you shall be accepted by the Lord, the Supreme Soul.

Your doubts shall be eradicated, and your pains eliminated, and in the ocean of the celestial void, you shall find peace. || 8 ||

On the eighth day of the lunar cycle, the body is made of the eight ingredients.

Within it is the Unknowable Lord, the King of the supreme treasure.

The Guru, who knows this spiritual wisdom, reveals the secret of this mystery.

Turning away from the world, He abides in the Unbreakable and Impenetrable Lord. || 9 ||

On the ninth day of the lunar cycle, discipline the nine gates of the body.

Keep your pulsating desires restrained.

Forget all your greed and emotional attachment; you shall live throughout the ages, eating the fruit of immortality. || 10 ||

On the tenth day of the lunar cycle, there is ecstasy in all directions.

Doubt is dispelled, and the Lord of the Universe is met.

He is the Embodiment of light, the incomparable essence. He is stainless, without stain, beyond both sunshine and shade. || 11 ||

On the eleventh day of the lunar cycle, if you run in the direction of the One, you will not have to suffer the pains of reincarnation again.

Your body will become cool, immaculate and pure.

The Lord was said to be far away, but He is found near at hand. || 12 ||

[G G S page 343]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home