When God pervades the heart of a seeker, he gives up ego and evil.:-

  When God pervades the heart of a seeker, he gives up ego and evil. [1. p 30, 32, 35, 49].:-

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਕਿਸੁ ਹਉ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਰੀ   ਸਤਗੁਰ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥

ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿ ਲਈ   ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥

ਏਹਾ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਨਾਮੈ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇ ॥੧॥

ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗੁ ਹਰਿ ਚੇਤਿ ॥

ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਖਿ ਲੈ ਕੂੰਜ ਪੜੈਗੀ ਖੇਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਭ੍ਰਮੁ ਗਇਆ ਸਰੀਰਹੁ ਦੂਰਿ ॥

ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਹਿਬੁ ਪਾਇਆ ਸਾਚਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥੨॥

ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਪਛਾਣਿਓ ਸੁਪਨਾ ਗਇਆ ਵਿਹਾਇ ॥

ਸੁੰਞੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਜਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉ ਜਾਇ ॥

ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਬਿਰਥਾ ਗਇਆ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਦੇਸੀ ਜਾਇ ॥੩॥

ਸਭ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਗਵਾਇ ॥

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ਹਹਿ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੪॥੨੧॥ ੫੪॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਕਿਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤਿ ਕਿਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥

ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸੁ ਨ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ॥੧॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥

ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਹਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਪਾਇ ॥

ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਜਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਚਿ ਰਤਾ ਸਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇ ॥

ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਮਿਲਾਇ ॥

ਤਿਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਦੂਰਿ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੩॥

ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਹੈ ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਦੁਖੁ ਬਿਖਿਆ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥ ੨੨॥੫੫॥

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਆਪਣਾ ਭਉ ਤਿਨ ਪਾਇਓਨੁ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਸਤਸੰਗਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥

ਦੁਬਿਧਾ ਮੈਲੁ ਚੁਕਾਈਅਨੁ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥੧॥

ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਭਰ ਨਾਲਿ ॥

ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥

ਜੋਤੀ ਹੂ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਪਦਾ ਬਿਨੁ ਸਤਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸਤਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨ ਆਇ ॥੨॥

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਡੁਮਣੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇ ॥

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਦੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥

ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣਾ ਅੰਧੁਲਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੁਣਦਾ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉ ਮੁਕਰਿ ਪਇਆ ਜਾਇ ॥

ਪਾਪੋ ਪਾਪੁ ਕਮਾਵਦੇ ਪਾਪੇ ਪਚਹਿ ਪਚਾਇ ॥

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥

ਜਿਸੁ ਵੇਖਾਲੇ ਸੋਈ ਵੇਖੈ ਨਾਨਕ ! ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥੪॥੨੩॥੫੬॥

[GGS page 35]

  When God pervades the heart of a seeker, he gives up ego and evil. [1. p 30, 32, 35, 49].:-

SIREE RAAG, THIRD MEHL:

Whom shall I serve? What shall I chant?

I will go and ask the Guru.

Accept the Will of the True Guru, and eradicate selfishness from within.

By this work and service, the Naam shall come to dwell within my mind.

Through the Naam, peace is obtained; I am adorned and embellished by the True Word of the Shabad. || 1 ||

O my mind ! remain awake and aware night and day, and think of the Lord. Protect your crops, or else the birds shall descend on your farm. || 1 || Pause ||

The desires of the mind are fulfilled, when one is filled to overflowing with the Shabad.

One who fears, loves, and is devoted to the Dear Lord day and night, sees Him always close at hand.

Doubt runs far away from the bodies of those, whose minds remain forever attuned to the True Word of the Shabad.

The Immaculate Lord and Master is found. He is True; He is the Ocean of Excellence. || 2 ||

Those who remain awake and aware are saved, while those who sleep are plundered.

They do not recognize the True Word of the Shabad, and like a dream, their lives fade away.

Like guests in a deserted house, they leave just exactly as they have come.

The life of the self-willed manmukh passes uselessly.

What face will he show when he passes beyond? || 3 ||

God Himself is everything; those who are in their ego cannot even speak of this.

Through the Word of the Guru’s Shabad, He is realized, and the pain of egotism is eradicated from within.

I fall at the feet of those who serve their True Guru. O Nanak! I am a sacrifice to those who are found to be true in the True Court. || 4 || 21 || 54 ||

SIREE RAAG, THIRD MEHL:

Consider the time and the moment—when should we worship the Lord?

Night and day, one who is attuned to the Naam of the True Lord is true.

If someone forgets the Beloved Lord, even for an instant, what sort of devotion is that?

One whose mind and body are cooled and soothed by the True Lord—no breath of his is wasted. || 1 ||

O my mind ! meditate on the Naam of the Lord.

True devotional worship is performed when the Lord comes to dwell in the mind.|| 1 ||Pause||

With intuitive ease, cultivate your farm, and plant the Seed of the True Naam.

The seedlings have sprouted luxuriantly, and with intuitive ease, the mind is satisfied.

The Word of the Guru’s Shabad is Ambrosial Nectar; drinking it in, thirst is quenched.

This true mind is attuned to Truth, and it remains permeated with the True One. || 2 ||

In speaking, in seeing and in words, remain immersed in the Shabad.

The Word of the Guru’s Bani vibrates throughout the four ages.

As Truth, it teaches Truth.

Egotism and possessiveness are eliminated, and the True One absorbs them into Himself.

Those who remain lovingly absorbed in the True One see the Mansion of His Presence close at hand. || 3 ||

By His Grace, we meditate on the Naam, the Naam of the Lord. Without His Mercy, it cannot be obtained.

Through perfect good destiny, one finds the Sat Sangat, the True Congregation, and one comes to meet the True Guru.

Night and day, remain attuned to the Naam, and the pain of corruption shall be dispelled from within.

O Nanak! merging with the Shabad through the Naam, one is immersed in the Naam. || 4 || 22 || 55 ||

SIREE RAAG, THIRD MEHL:

Those who contemplate the Word of the Guru’s Shabad are filled with the Fear (deep respect) of God.

They remain forever merged with the Sat Sangat, the True Congregation; they dwell upon the Glories of the True One.

They cast off the filth of their mental duality, and they keep the Lord enshrined in their hearts.

True is their speech, and true are their minds.

They are in love with the True One. || 1 ||

O my mind! you are filled with the filth of egotism.

The Immaculate Lord is eternally Beautiful.

We are adorned with the Word of the Shabad. || 1 || Pause ||

God joins to Himself those whose minds are fascinated with the True Word of His Shabad.

Night and day, they are attuned to the Naam, and their light is absorbed into the Light.

Through His Light, God is revealed. Without the True Guru, understanding is not obtained.

The True Guru comes to meet those who have such pre-ordained destiny. || 2 ||

Without the Naam, all are miserable. In the love of duality, they are ruined.

Without Him, I cannot survive even for an instant, and my life-night passes in anguish.

Wandering in doubt, the spiritually blind come and go in reincarnation, over and over again.

When God Himself bestows His Glance of Grace, He blends us into Himself. || 3 ||

He hears and sees everything. How can anyone deny Him?

Those who sin again and again, shall rot and die in sin. God’s Glance of Grace does not come to them; those self-willed manmukhs do not obtain understanding.

They alone see the Lord, unto whom He reveals Himself. O Nanak! the Gurmukhs find Him. || 4 || 23 || 56 ||

[GGS page 35]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home