He who destroys evil from within becomes a perfect man. [1. GGS p. 404].

 He who destroys evil from within becomes a perfect man. [1. GGS p. 404].:-

ਆਸਾ ਘਰੁ ੧੧ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ   ਜੈਸਾ ਹੈ  ਓਹੁ ਤੈਸਾ ਰੇ ॥

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ   ਭ੍ਰਮਿਓ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਰਿ   ਸੁਖਹਿ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸਾ ਰੇ ॥੧॥

ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਹਮਾਰੇ   ਮੀਤਾ!   ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਨੀਤਾ ਰੇ ॥

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ   ਇਹੁ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਾ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ   ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨ੍ਹੀ   ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਤਰੀਐ ਰੇ ॥

ਘੂਮਨ ਘੇਰ ਅਗਾਹ   ਗਾਖਰੀ   ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰਿ ਉਤਰੀਐ ਰੇ ॥੨॥

ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜਿ ਬੀਚਾਰਿਓ   ਤਤੁ   ਨਾਨਕ !  ਇਹੁ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਨਿਰਮੋਲਕੁ   ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਪਤੀਆਨਾ ਰੇ ॥੩॥੧॥੧੩੦॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਜੋ ਮਾਗਉ ਸੋ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥

ਨਾਮ ਰੰਗਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨਾ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤਹੂੰ ਧਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥

ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਤਿਸੁ ਗਾਵਉ ਰੇ ॥

ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਤਿਸ ਤੇ ਤੁਝਹਿ ਡਰਾਵਉ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਬ ਦੇਖਉ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸੁਆਮੀ ਤਉ ਅਵਰਹਿ ਚੀਤਿ ਨ ਪਾਵਉ ਰੇ ॥

ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਪਹਿਰਾਇਆ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਮੇਟਿ ਲਿਖਾਵਉ ਰੇ ॥੨॥੨॥੧੩੧॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਚਾਰਿ ਬਰਨ   ਚਉਹਾ ਕੇ ਮਰਦਨ  ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਕਰ ਤਲੀ ਰੇ ॥

ਸੁੰਦਰ ਸੁਘਰ ਸਰੂਪ ਸਿਆਨੇ  ਪੰਚਹੁ ਹੀ   ਮੋਹਿ ਛਲੀ ਰੇ ॥੧॥

ਜਿਨਿ ਮਿਲਿ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ   ਐਸੋ ਕਉਨੁ ਬਲੀ ਰੇ ॥

ਜਿਨਿ ਪੰਚ ਮਾਰਿ ਬਿਦਾਰਿ ਗੁਦਾਰੇ   ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਲੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਵਡੀ ਕੋਮ ਵਸਿ ਭਾਗਹਿ ਨਾਹੀ   ਮੁਹਕਮ ਫਉਜ ਹਠਲੀ ਰੇ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ   ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਨਿਰਦਲਿਆ   ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਝਲੀ ਰੇ ॥੨॥੩॥੧੩੨॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਨੀਕੀ ਜੀਅ ਕੀ   ਹਰਿ ਕਥਾ ਊਤਮ   ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਬਹੁ ਗੁਨਿ ਧੁਨਿ ਮੁਨਿ ਜਨ ਖਟੁ ਬੇਤੇ   ਅਵਰੁ ਨ ਕਿਛੁ ਲਾਈਕੀ ਰੇ ॥੧॥

ਬਿਖਾਰੀ ਨਿਰਾਰੀ   ਅਪਾਰੀ ਸਹਜਾਰੀ   ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ! ਪੀਕੀ ਰੇ ॥੨॥੪॥੧੩੩॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ   ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ   ਗੁਰਿ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨ ਤੇ   ਟਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ   ਰੰਗਿ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ ॥੧॥

ਖਿਨੁ ਰਮ   ਗੁਰ ਗਮ   ਹਰਿ ਦਮ ਨਹ ਜਮ   ਹਰਿ ਕੰਠਿ   ਨਾਨਕ ! ਉਰਿ ਹਾਰੀ ਰੇ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪਹਰ ਮੂਰਤ ਪਲ ਗਾਵਤ   ਗਾਵਤ   ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ ਵਖਾਨੀ ॥੧॥

ਚਾਲਤ ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ   ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਤਨਿ   ਚਰਨ ਖਟਾਨੀ ॥੨॥

ਹਂਉ ਹਉਰੋ   ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਗਉਰੋ   ਨਾਨਕ ! ਸਰਨਿ ਪਛਾਨੀ ॥੩॥੬॥੧੩੫॥

[GGS page 404]

 He who destroys evil from within becomes a perfect man. [1. GGS p. 404].:-

AASAA, ELEVENTH HOUSE, FIFTH MEHL:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

The actor displays himself in many disguises, but he remains just as he is.

The soul wanders through countless lives in doubt within this life , but it does not come to dwell in peace. || 1 ||

O Saints! my friends and companions, without the Lord, Har, Har, you shall perish.

Joining the Saadh Sangat, the Company of the Holy, sing the Glorious Praises of the Lord, and win this precious treasure of human life. || 1 || Pause ||

God has created Maya of the three qualities; tell me, how can it be crossed over?

The whirlpool is awesome and unfathomable; only through the Word of the Guru’s Shabad is one carried across. || 2 ||

Searching and searching endlessly, seeking and deliberating, Nanak has realized the true essence of reality.

Meditating on the invaluable treasure of the Naam, the Name of the Lord, the jewel of the mind is satisfied. || 3 || 1 || 130 ||

AASAA, FIFTH MEHL, DU-PADAS:

By Guru’s Grace, He dwells within my mind; whatever I ask for, I receive.

This mind is satisfied with the Love of the Naam, the Name of the Lord; it does not go out, anywhere, anymore. || 1 ||

My Lord and Master is the highest of all; night and day, I sing the Glories of His Praises.

In an instant, He establishes and De-establishes; through Him, I frighten you. || 1 || Pause ||

When I behold my God, my Lord and Master, I do not pay any attention to any other.

God Himself has adorned servant Nanak; his doubts and fears have been dispelled, and he writes the account of the Lord. || 2 || 2 || 131 ||

AASAA, FIFTH MEHL:

The four castes and social classes, and the preachers with the six Shaastras on their finger-tips, the beautiful, the refined, the shapely and the wise — the five passions have enticed and beguiled them all. || 1 ||

Who has seized and conquered the five powerful fighters ( Lust, Anger, Greed, Attacment, Ego) ?

Is there anyone strong enough?

He alone, who conquers and defeats the five demons, is perfect in this Dark Age of Kali Yuga. || 1 || Pause ||

They are so awesome and great; they cannot be controlled, and they do not run away.

Their army is mighty and unyielding.

Says Nanak, that humble being who is under the protection of the Saadh Sangat, crushes those terrible demons. || 2 || 3 || 132 ||

AASAA, FIFTH MEHL:

The Sublime Sermon of the Lord is the best thing for the soul.

All other tastes are insipid. || 1 || Pause ||

The worthy beings, heavenly singers, silent sages and the knowers of the six Shaastras proclaim that nothing else is worthy of consideration. || 1 ||

It is the cure for evil passions, unique, unequalled and peace-giving; in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, O Nanak! drink it in. || 2 || 4 || 133 ||

AASAA, FIFTH MEHL:

My Beloved has brought forth a river of nectar.

The Guru has not held it back from my mind, even for an instant. || 1 || Pause ||

Beholding it, and touching it, I am sweetened and delighted.

It is imbued with the Creator’s Love. || 1 ||

Chanting it even for a moment, I rise to the Guru; meditating on it, one is not trapped by the Messenger of Death.

The Lord has placed it as a garland around Nanak’s neck, and within his heart. || 2 || 5 || 134 ||

AASAA, FIFTH MEHL:

The Saadh Sangat, the Company of the Holy, is exalted and sublime. || Pause ||

Every day, hour and moment, I continually sing and speak of Govind, Govind, the Lord of the Universe. || 1 ||

Walking, sitting and sleeping, I chant the Lord’s Praises; I treasure His Feet (Gur Shabad in humility) in my mind and body. || 2 ||

I am so small, and You are so great, O Lord and Master! Nanak seeks Your Sanctuary. || 3 || 6 || 135 ||

[1. GGS p. 404].

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home