One becomes like Him with one is imbued.

 One becomes like Him with one is imbued.:- [1. GGS page 411].

ਆਸਾਵਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕਾ ॥

ਓਇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਹਾਂ ॥ ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਿਆ ਹਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਾ ਸਿਉ ਰਚਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥ ਸਭ ਕਉ ਤਜਿ ਗਏ ਹਾਂ ॥

ਸੁਪਨਾ ਜਿਉ ਭਏ ਹਾਂ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨ੍ਹ ਲਏ ॥੧॥

ਹਰਿ ਤਜਿ ਅਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ॥ ਜਨਮਹਿ ਮਰਿ ਭਗੇ ਹਾਂ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨਿ ਲਹੇ ਹਾਂ ॥ ਜੀਵਤ ਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ॥

ਜਿਸਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਹਾਂ ॥ ਨਾਨਕ ! ਭਗਤੁ ਸੋਇ ॥੨॥੭॥੧੬੩॥੨੩੨॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥

ਬਿਰਥਾ ਕਹਉ ਕਉਨ ਸਿਉ ਮਨ ਕੀ ॥ ਲੋਭਿ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸ ਹੂ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਸਾ ਲਾਗਿਓ ਧਨ ਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤ ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ॥ ਦੁਆਰਹਿ ਦੁਆਰਿ ਸੁਆਨ ਜਿਉ ਡੋਲਤ ਨਹ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ॥੧॥

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਖੋਵਤ ਲਾਜ ਨ ਲੋਕ ਹਸਨ ਕੀ ॥ ਨਾਨਕ ! ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਿਉ ਨਹੀ ਗਾਵਤ ਕੁਮਤਿ ਬਿਨਾਸੈ ਤਨ ਕੀ ॥੨॥੧॥੨੩੩॥

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਉਤਰਿ ਅਵਘਟਿ ਸਰਵਰਿ ਨ੍ਹਾਵੈ॥ ਬਕੈ ਨ ਬੋਲੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥

ਜਲੁ ਆਕਾਸੀ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਰਸੁ ਸਤੁ ਝੋਲਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪਾਵੈ ॥੧॥

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਸੁਨਹੁ ਅਭ ਮੋਰੇ ॥ ਭਰਿਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਉਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਚੁ ਬ੍ਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਕਰੋਧੁ ਜਲਾਵੈ ॥

ਗਗਨਿ ਨਿਵਾਸਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵੈ ॥ ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥

ਸਚੁ ਮਨ ਕਾਰਣਿ ਤਤੁ ਬਿਲੋਵੈ ॥ ਸੁਭਰ ਸਰਵਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥

ਜੈ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੋ ਹੋਵੈ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ॥੩॥

ਗੁਰ ਹਿਵ ਸੀਤਲੁ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਵੈ ॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਵੈ ॥

ਦਰਸਨੁ ਆਪਿ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥੪॥

ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਥਾਨੁ ਮੁਰਾਰਾ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਹਾਰਾ ॥੫॥

ਰਸਿ ਰਸਿਆ ਮਤਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਚ ਸਮਾਇ ॥

ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥ ਅਵਿਗਤ ਨਾਥੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਇ ॥੬॥

ਜਲ ਮਹਿ ਉਪਜੈ ਜਲ ਤੇ ਦੂਰਿ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

ਕਿਸੁ ਨੇੜੈ ਕਿਸੁ ਆਖਾ ਦੂਰਿ ॥ ਨਿਧਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ॥੭॥

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਫੁਨਿ ਹੋਇ ॥

ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ ॥ ੮॥੧॥ [1. GGS page 411].

 He becomes like Him with whom imbued.(GGS page 411):-

AASAAVAREE, FIFTH MEHL, IK-TUKAS:

O my stranger soul! listen to the call. || 1 || Pause ||

Whatever you are attached to, you shall have to leave it all behind.

These things seem like only a dream, to one who takes the Lord’s Name. || 1 ||

Forsaking the Lord, and clinging to another, they run toward spiritually dead.

But those humble beings, who attach themselves to the Lord, Har, Har, continue to live spiritually.

One who is blessed with the Lord’s Mercy, O Nanak ! becomes His devotee. || 2 || 7 || 163 || 232 ||

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. KNOWN BY THE GRACE OF THE TRUE GURU: RAAG AASAA, NINTH MEHL:

Who should I tell the condition of the mind?

Engrossed in greed, running around in the ten directions, you hold to your hopes of wealth. || 1 || Pause ||

For the sake of pleasure, you suffer such great pain, and you have to serve each and every person.

You wander from door to door like a dog, unconscious of the Lord’s meditation. || 1 ||

You lose this human life in vain, and You are not even ashamed when others laugh at you.

O Nanak! why not sing the Lord’s Praises, so that you may be rid of the body’s evil disposition? || 2 || 1 || 233 ||

RAAG AASAA, FIRST MEHL, ASHTAPADEES, SECOND HOUSE:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. KNOWN BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

He descends the treacherous precipice, to bathe in the cleansing pool; without speaking or saying anything, he sings the Glorious Praises of the Lord.

Like water vapors in the sky, he remains absorbed in the Lord. He churns the true pleasures to obtain the supreme nectar. || 1 ||

Listen to such spiritual wisdom, O my mind! The Lord is totally pervading and permeating all places. || 1 || Pause ||

One who makes Truthfulness his fast and religious vows, does not suffer the pain of death.

Through the Word of the Guru’s Shabad, he burns away his anger.

He dwells in the Tenth Gate, immersed in the Samaadhi of deep meditation.

Touching the philosopher’s stone, he obtains the supreme status. || 2 ||

For the benefit of the mind, churn the true essence of reality; bathing in the over-flowing tank of nectar, filth is washed away.

We become like the One with whom we are imbued. Whatever the Creator does, comes to pass. || 3 ||

The Guru is cool and soothing like ice; He puts out the fire of the mind.

Smear your body with the ashes of dedicated service, and live in the home of peace — make this your religious order.

Let the Immaculate Bani of the Word be your playing of the flute. || 4 ||

Spiritual wisdom within is the supreme, sublime nectar.

Contemplation of the Guru is one’s bathing at holy places of pilgrimage.

Worship and adoration within is the Lord’s dwelling.

He is the One who blends one’s light with the Divine Light. || 5 ||

He delights in the delightful wisdom of loving the One Lord.

He is one of the self-elect — he merges with the Lord, who occupies the throne.

He performs his works in obedience to the Will of his Lord and Master.

The Unknowable Lord cannot be understood. || 6 ||

The lotus originates in the water, and yet it remains distinct from the water.

Just so, the Divine Light pervades and permeates the water of the world.

Who is near, and who is far away?

I sing the Glories of the Lord, the treasure of virtue; I behold Him ever-present. || 7 ||

Inwardly and outwardly, there is none other than Him.

Whatever pleases Him, comes to pass. Listen, O Bharthari Yogi! — Nanak speaks after deliberation; the Immaculate Naam is my only Support. || 8 || 1 ||

[1. GGS page 411].

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home