God is Immanent and each one of us is yoked to His task and each is assigned a duty to perform.

 God is Immanent and each one of us is yoked to His task and each is assigned a duty to perform. [1. GGS ppp. 425,736, 765].:-

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੮ ਕਾਫੀ ॥

ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਊਪਜੈ ਜਿਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਤਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਊਪਜੈ ਮਹਾ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਘਰੁ ਦਰੁ ਪਾਇਆ ਭਗਤੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਬੂਝੈ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰਾ ॥੩॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੂਖੁ ਊਪਜੈ ਦੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਈ ॥੪॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਆਪੁ ਗਇਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਿ ਪਸਰਿ ਰਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੫॥

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਈ ॥ ਅੰਤਰੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਂਤਿ ਹੋਇ ਨਾਮੇ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥੬॥

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਨਦਰਿ ਕਰੇਈ ॥ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕਟੀਅਹਿ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥੭॥

ਆਪਣੈ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ! ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ॥੮॥੪॥੨੬॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਇ ਮਿਲੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਸਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥੧॥

ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਨੋ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਵਿਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪੰਡਿਤ ਪੜਦੇ ਜੋਤਿਕੀ ਤਿਨ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥੨॥

ਆਪੈ ਥੈ ਸਭੁ ਰਖਿਓਨੁ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਆਪੇ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੩॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤਿਸ ਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ ॥ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ॥੪॥

ਇਕੋ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਦਾ ਏਕਾ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥ ਆਪਿ ਭਵਾਲੀ ਦਿਤੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਵਿਕਾਰਾ ॥੫॥

ਇਕ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੀਤਿਅਨੁ ਬੂਝਨਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਭਗਤਿ ਭੀ ਓਨਾ ਨੋ ਬਖਸੀਅਨੁ ਅੰਤਰਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੬॥

ਗਿਆਨੀਆ ਨੋ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ ਓਇ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸੈ ਦੇ ਨ ਭੁਲਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੁ ਜਾਣਨਿ ਸੋਈ ॥੭॥

ਘਰ ਮਹਿ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ ਪੰਚੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ! ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਿ ਨ ਆਵਨ੍ਹ੍ਹੀ ਨਾਮਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ॥੮॥੫॥੨੭॥

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਵਥੁ ਹੈ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟ ਖੁਲਾਹੀ ॥੧॥

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹਰਿ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਲਏ ਪਾਏ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਅੰਦਰੁ ਖੋਲੈ ਦਿਬ ਦਿਸਟਿ ਦੇਖੈ ਮੁਕਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ॥੨॥

ਅੰਦਰਿ ਮਹਲ ਅਨੇਕ ਹਹਿ ਜੀਉ ਕਰੇ ਵਸੇਰਾ ॥ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ਫਿਰਿ ਹੋਇ ਨ ਫੇਰਾ ॥੩॥

ਪਾਰਖੀਆ ਵਥੁ ਸਮਾਲਿ ਲਈ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਅਮੁਲੁ ਸਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ॥੪॥

ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ਸੁ ਕਿਆ ਲਹੈ ਵਥੁ ਘਰੈ ਅੰਦਰਿ ਭਾਈ ॥ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਸਭੁ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥੫॥

ਘਰੁ ਦਰੁ ਛੋਡੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਘਰਿ ਝੂਠਾ ਜਾਈ ॥ ਚੋਰੈ ਵਾਂਗੂ ਪਕੜੀਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੋਟਾ ਖਾਈ ॥੬॥

ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਘਰੁ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਭਾਈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੭॥

ਆਪੇ ਦਾਨੁ ਕਰੇ ਕਿਸੁ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ! ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੮॥੬॥੨੮॥

[GGS Page 425]

 God is Immanent and each one of us is yoked to His task and each is assigned a duty to perform. [1. GGS ppp. 425, 736, 765].:-

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

RAAG AASAA, THIRD MEHL, ASHTAPADEES, EIGHTH HOUSE, KAAFEE:

Peace emanates from the Guru; He puts out the fire of desire.

The Naam, the Name of the Lord, is obtained from the Guru; it is the greatest greatness.|| 1 ||

Keep the One Name in your consciousness, O my Siblings of Destiny.

Seeing the world on fire, I have hurried to the Lord’s Sanctuary. || 1 || Pause ||

Spiritual wisdom emanates from the Guru; reflect upon the supreme essence of reality.

Through the Guru, the Lord’s Mansion and His Court are attained; His devotional worship is overflowing with treasures. || 2 ||

The Gurmukh meditates on the Naam; he achieves reflective meditation and understanding. The Gurmukh is the Lord’s devotee, immersed in His Praises; the Infinite Word of the Shabad dwells within him. || 3 ||

Happiness emanates from the Gurmukh; he never suffers pain.

The Gurmukh conquers his ego, and his mind is immaculately pure. || 4 ||

Meeting the True Guru, self-conceit is removed, and understanding of the three worlds is obtained.

The Immaculate Divine Light is pervading and permeating everywhere; one’s light merges into the Light. || 5 ||

The Perfect Guru instructs, and one’s intellect becomes sublime. A cooling and soothing peace comes within, and through the Naam, peace is obtained. || 6 ||

One meets the Perfect True Guru only when the Lord bestows His Glance of Grace. All sins and vices are eradicated, and one shall never again suffer pain or distress. || 7 ||

Glory is in His Hands; He bestows His Name, and attaches us to it. O Nanak! the treasure of the Naam abides within the mind, and glory is obtained. || 8 || 4 || 26 ||

AASAA, THIRD MEHL:

Listen, O mortal! enshrine His Name within your mind; He shall come to meet with you, O my Sibling of Destiny!

Night and day, center your consciousness on true devotional worship of the True Lord. || 1 ||

Meditate on the One Naam, and you shall find peace, O my Siblings of Destiny! Eradicate egotism and duality, and your glory shall be glorious. || 1 || Pause ||

The angels, humans and silent sages long for this devotional worship, but without the True Guru, it cannot be attained.

The Pandits, the religious scholars, and the astrologers read their books, but they do not understand. || 2 ||

He Himself keeps all in His Hand; nothing else can be said.

Whatever He gives, is received. The Guru has imparted this understanding to me. || 3 ||

All beings and creatures are His; He belongs to all.

So who can we call bad, since there is no other? || 4 ||

The Command of the One Lord is pervading throughout; duty to the One Lord is upon the heads of all.

He Himself has led them astray, and placed greed and corruption within their hearts. || 5 ||

He has sanctified those few Gurmukhs who understand Him, and reflect upon Him. He grants devotional worship to them, and within them is the treasure. || 6 ||

The spiritual teachers know nothing but the Truth; they obtain true understanding. They are led astray by Him, but they do not go astray, because they know the True Lord. || 7 ||

Within the homes of their bodies, the five passions are pervading, but here, the five are well-behaved. O Nanak! without the True Guru, they are not overcome; through the Naam, the ego is conquered. || 8 || 5 || 27 ||

AASAA, THIRD MEHL:

Everything is within the home of your own self; there is nothing beyond it. By Guru’s Grace, it is obtained, and the doors of the inner heart are opened wide. || 1 ||

From the True Guru, the Lord’s Name is obtained, O Siblings of Destiny. The treasure of the Naam is within; the Perfect True Guru has shown this to me. || 1 || Pause ||

One who is a buyer of the Lord’s Name, finds it, and obtains the jewel of contemplation.

He opens the doors deep within, and through the Eyes of Divine Vision, beholds the treasure of liberation. || 2 ||

There are so many mansions within the body; the soul dwells within them. He obtains the fruits of his mind’s desires, and he shall not have to go through reincarnation again. || 3 ||

The appraisers cherish the commodity of the Name; they obtain understanding from the Guru. The wealth of the Naam is priceless; how few are the Gurmukhs who obtain it. || 4 ||

Searching outwardly, what can anyone find? The commodity is deep within the home of the self, O Siblings of Destiny! The entire world is wandering around, deluded by doubt; the self-willed manmukhs lose their honor. || 5 ||

The false one leaves his own hearth and home, and goes out to another’s home. Like a thief, he is caught, and without the Naam, he is beaten and struck down. || 6 ||

Those who know their own home, are happy, O Siblings of Destiny. They realize God within their own hearts, through the glorious greatness of the Guru. || 7 ||

He Himself gives gifts, and He Himself bestows understanding; unto whom can we complain? O Nanak, meditate on the Naam, the Name of the Lord, and you shall obtain glory in the True Court. || 8 || 6 || 28 ||

[GGS Page 425]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home