One is emancipated while laughing and playing in life and living a full life. [1. p. 522].

  One is emancipated while laughing and playing in life and living a full life. [1. p. 522].

ਮਃ ੫ ॥

ਰਾਮੁ ਰਮਹੁ ਬਡਭਾਗੀਹੋ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਨਾਮਿ ਅਰਾਧਿਐ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਭਗਤਾ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਦਰਗਹ ਪਵੈ ਥਾਇ ॥

ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਤੇ ਸਚਿ ਨਾਇ ॥

ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਿਸ ਕਾ ਦੂਖੁ ਜਾਇ ॥

ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲ ਓਨਾ੍ ਮਿਹਰ ਪਾਇ ॥

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਵਡ ਰੋਗੁ ਨ ਪੋਹੇ ਤਿਸੁ ਮਾਇ ॥

ਭਗਤਾ ਏਹੁ ਅਧਾਰੁ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਇ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਇਕੋ ਇਕੁ ਧਿਆਇ ॥

ਪੀਵਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਨ ਨਾਮੇ ਰਹੇ ਅਘਾਇ ॥੧੪॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ਕੋਟਿ ਬਿਘਨ ਤਿਸੁ ਲਾਗਤੇ ਜਿਸ ਨੋ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ! ਅਨਦਿਨੁ ਬਿਲਪਤੇ ਜਿਉ ਸੁੰਞੈ ਘਰਿ ਕਾਉ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਪਿਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਜਾ ਥੀਐ ਸਾਈ ਸੁਹਾਵੀ ਰੁਤਿ ॥

ਘੜੀ ਮੁਹਤੁ ਨਹ ਵੀਸਰੈ ਨਾਨਕ ! ਰਵੀਐ ਨਿਤ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਸੂਰਬੀਰ ਵਰੀਆਮ ਕਿਨੈ ਨ ਹੋੜੀਐ ॥

ਫਉਜ ਸਤਾਣੀ ਹਾਠ ਪੰਚਾ ਜੋੜੀਐ ॥

ਦਸ ਨਾਰੀ ਅਉਧੂਤ ਦੇਨਿ ਚਮੋੜੀਐ ॥

ਜਿਣਿ ਜਿਣਿ ਲੈਨਿ੍ ਰਲਾਇ ਏਹੋ ਏਨਾ ਲੋੜੀਐ ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਇਨ ਕੈ ਵਸਿ ਕਿਨੈ ਨ ਮੋੜੀਐ ॥

ਭਰਮੁ ਕੋਟੁ ਮਾਇਆ ਖਾਈ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਤੋੜੀਐ ॥

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿ ਬਿਖਮ ਦਲੁ ਫੋੜੀਐ ॥

ਹਉ ਤਿਸੁ ਅਗੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਰਹਾ ਕਰ ਜੋੜੀਐ ॥੧੫॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ਕਿਲਵਿਖ ਸਭੇ ਉਤਰਨਿ ਨੀਤ ਨੀਤ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ਕੋਟਿ ਕਲੇਸਾ ਊਪਜਹਿ   ਨਾਨਕ ! ਬਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਨਾਨਕ ! ਸਤਿਗੁਰਿ ਭੇਟਿਐ   ਪੂਰੀ ਹੋਵੈ ਜੁਗਤਿ ॥

ਹਸੰਦਿਆ   ਖੇਲੰਦਿਆ  ਪੈਨੰਦਿਆ   ਖਾਵੰਦਿਆ   ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਜਿਨਿ ਭਰਮ ਗੜੁ ਤੋੜਿਆ ॥

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੋੜਿਆ ॥

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਅਖੁਟੁ ਗੁਰੁ ਦੇਇ ਦਾਰੂਓ ॥

ਮਹਾ ਰੋਗੁ ਬਿਕਰਾਲ ਤਿਨੈ ਬਿਦਾਰੂਓ ॥

ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨਿਆ ॥

ਜਿਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਆਪੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥

ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਦੇਵ ॥

ਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧੬॥

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੫ ॥

ਉਦਮੁ ਕਰੇਦਿਆ ਜੀਉ ਤੂੰ   ਕਮਾਵਦਿਆ ਸੁਖ ਭੁੰਚੁ ॥

ਧਿਆਇਦਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੁ   ਨਾਨਕ ! ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਸੁਭ ਚਿੰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ   ਨਿਰਮਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ॥

ਨਾਨਕ ! ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰਉ ਇਕ ਘੜੀ   ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਵੰਤ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇ ਤ ਕਾਹੇ ਡਰਪੀਐ ॥

ਜਿਸੁ ਮਿਲਿ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਤਿਸੁ ਜੀਉ ਅਰਪੀਐ ॥

ਆਇਐ ਚਿਤਿ ਨਿਹਾਲੁ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸੁਮਾਰ ॥

ਤਿਸ ਨੋ ਪੋਹੇ ਕਵਣੁ ਜਿਸੁ ਵਲਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਿਸ ਕੈ ਵਸਿ ਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰਾ ॥

ਸੋ ਭਗਤਾ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਸਚਿ ਸਮਾਹਰਾ ॥

ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਧਿਆਇਨਿ ਤੁਧੁ ਤੂੰ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆ ॥

ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਸਮਰਥੁ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥੧੭॥

[GGS page 522]

  One is emancipated while laughing and playing in life and living a full life. [1. p. 522].:-

FIFTH MEHL:

Contemplate the Lord, O very fortunate ones; He is pervading in the water, the land and the sky.

O Nanak! worshipping the Naam, the Name of the Lord, the mortal encounters no misfortune. || 2 ||

PAUREE:

The speech of the devotees is approved; it is accepted in the Court of the Lord.

Your devotees take to Your Support; they are imbued with the True Name.

One unto whom You are Merciful, has his sufferings depart.

O Merciful Lord! You bless Your devotees with Your Grace.

Suffering, pain, terrible disease and Maya do not afflict them.

This is the Support of the devotees, that they sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe.

Forever and ever, day and night, they meditate on the One and Only Lord. Drinking in the Ambrosial Amrit of the Naam, the Name of the Lord, His humble servants remain satisfied with the Naam. || 14 ||

SHALOK, FIFTH MEHL:

Millions of obstacles stand in the way of one who forgets the Name. O Nanak! night and day, he croaks like a raven in a deserted house. || 1 ||

FIFTH MEHL:

Beauteous is that season, when I am united with my Beloved.

I do not forget Him for a moment or an instant; O Nanak! I contemplate Him constantly. || 2 ||

PAUREE:

Even brave and mighty men cannot withstand the powerful and overwhelming army which the five passions have gathered.

The ten organs of sensation attach even detached renunciates to sensory pleasures.

They seek to conquer and overpower them, and so increase their following.

The world of the three dispositions is under their influence; no one can stand against them.

So tell me — how can the fort of doubt and the moat of Maya be overcome?

Worshipping the Perfect Guru, this awesome force is subdued.

I stand before Him, day and night, with my palms pressed together. || 15 ||

SHALOK, FIFTH MEHL:

All sins are washed away, by continually singing the Lord’s Glories.

Millions of afflictions are produced, O Nanak! when the Name is forgotten. || 1 ||

FIFTH MEHL:

O Nanak! meeting the True Guru, one comes to know the Perfect Way. While laughing, playing, dressing and eating, he is liberated. || 2 ||

PAUREE:

Blessed, blessed is the True Guru, who has demolished the fortress of doubt.

Waah! Waah! — Hail! Hail! to the True Guru, who has united me with the Lord.

The Guru has given me the medicine of the inexhaustible treasure of the Naam.

He has banished the great and terrible disease.

I have obtained the great treasure of the wealth of the Naam.

I have obtained eternal life, recognizing my own self.

The Glory of the all-powerful Divine Guru cannot be described.

The Guru is the Supreme Lord God, the Transcendent Lord, infinite, unseen and unknowable. || 16 ||

SHALOK, FIFTH MEHL:

Make the effort, and you shall live; practicing it, you shall enjoy peace.

Meditating, you shall meet God, O Nanak! and your anxiety shall vanish. || 1 ||

FIFTH MEHL:

Bless me with sublime thoughts, O Lord of the Universe ! and contemplation in the immaculate Saadh Sangat, the Company of the Holy.

O Nanak! may I never forget the Naam, the Name of the Lord, for even an instant; be merciful to me, Lord God. || 2 ||

PAUREE:

Whatever happens is according to Your Will, so why should I be afraid?

Meeting Him, I meditate on the Name — I offer my soul to Him.

When the Infinite Lord comes to mind, one is enraptured.

Who can touch one who has the Formless Lord on his side?

Everything is under His control; no one is beyond Him. He, the True Lord, dwells in the minds of His devotees.

Your slaves meditate on You; You are the Savior, the Protector Lord.

You are the Almighty Overlord of all; You bless us with Your Glance of Grace. || 17 ||

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home