With God’s Grace is the ultimate insignia of approval conferred on man.: [1. GGS p. 7].

  With God’s Grace is the ultimate insignia of approval conferred on man. [1. p. GGS 7].:-

॥ ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ॥

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥

ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥

ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥

ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥

ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥

ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ ॥

ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥

ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥

ਨਾਨਕ ! ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ॥੩੨॥

ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥

ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ ॥

ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥

ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ ॥

ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ॥ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ॥

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥

ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥

ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥

ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥

ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥

ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥

ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥

ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥

ਕੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ॥

ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ॥

ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ॥

ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥੩੫॥

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥

ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੁ ॥

ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥

ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੁ ਅਨੂਪੁ ॥

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥

ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥

ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥

ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥

ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥

ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥

ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ ॥

ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ ॥

ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥

ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥

ਸਚ ਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥

ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥

ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥

ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥

ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ॥

ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ! ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩੮॥

ਸਲੋਕੁ ॥

ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥

ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ ॥

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥

ਨਾਨਕ ! ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥

[1. GGS p. 7].

 With God’s Grace is the ultimate insignia of approval conferred on man.:- [1. p. GGS 7].

Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the ashes you apply to your body.

Let the remembrance of death be the patched coat you wear, let the purity of virginity be your way in the world, and let faith in the Lord be your walking stick.

See the brotherhood of all mankind as the highest order of Yogis; conquer your own mind, and conquer the world.

I bow to Him, I humbly bow. The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end.

Throughout all the ages, He is One and the Same. || 28 ||

Let spiritual wisdom be your food, and compassion your attendant.

The Sound-current of the Naad vibrates in each and every heart.

He Himself is the Supreme Master of all; wealth and miraculous spiritual powers, and all other external tastes and pleasures, are all like beads on a string.

Union with Him, and separation from Him, come by His Will.

We come to receive what is written in our destiny.

I bow to Him, I humbly bow. The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end.

Throughout all the ages, He is One and the Same. || 29 ||

The One Divine Mother conceived and gave birth to the three deities.

One, the Creator of the World; One, the Sustainer; and One, the Destroyer.

He makes things happen according to the Pleasure of His Will.

Such is His Celestial Order.

He watches over all, but none see Him. How wonderful this is! I bow to Him, I humbly bow.

The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end.

Throughout all the ages, He is One and the Same. || 30 ||

On world after world are His Seats of Authority and His Storehouses.

Whatever was put into them, was put there once and for all.

Having created the creation, the Creator Lord watches over it.

O Nanak! True is the Creation of the True Lord.

I bow to Him, I humbly bow.

The Primal One, the Pure Light, without beginning, without end.

Throughout all the ages, He is One and the Same. || 31 ||

If I had 100,000 tongues (numerous), and these were then multiplied twenty times more, with each tongue, I would repeat, hundreds of thousands of times, the Name of the One, the Lord of the Universe.

Along this path to our Husband Lord, we climb the steps of the ladder, and come to merge with Him.

Hearing of the etheric realms, even worms long to come back home.

O Nanak!by His Grace He is obtained. False are the boastings of the false. || 32 ||

No power to speak, no power to keep silent. No power to beg, no power to give.

No power to live, no power to die. No power to rule, with wealth and occult mental powers.

No power to gain intuitive understanding, spiritual wisdom and meditation.

No power to find the way to escape from the world.

He alone has the Power in His Hands. He watches over all.

O Nanak! no one is high or low. || 33 ||

Nights, days, weeks and seasons; wind, water, fire and the nether regions—in the midst of these, He established the earth as a home for Dharma.

Upon it, He placed the various species of beings.

Their names are uncounted and endless. By their deeds and their actions, they shall be judged.

God Himself is True, and True is His Court.

There, in perfect grace and ease, sit the self-elect, the self-realized Saints.

They receive the Mark of Grace from the Merciful Lord.

The ripe and the unripe, the good and the bad, shall there be judged.

O Nanak! when you go home, you will see this. || 34 ||

This is righteous living in the realm of Dharma.

And now we speak of the realm of spiritual wisdom. So many winds, waters and fires; so many Krishnas and Shivas.

So many Brahmas, fashioning forms of great beauty, adorned and dressed in many colors.

So many worlds and lands for working out karma.

So very many lessons to be learned! So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands.

So many Siddhas and Buddhas, so many Yogic masters. So many goddesses of various kinds.

So many demi-gods and demons, so many silent sages.

So many oceans of jewels. So many ways of life, so many languages.

So many dynasties of rulers. So many intuitive people, so many selfless servants.

O Nanak! His limit has no limit! || 35 ||

In the realm of wisdom, spiritual wisdom reigns supreme.

The Sound-current of the Naad vibrates there, amidst the sounds and the sights of bliss.

In the realm of humility, the Word is Beauty. Forms of incomparable beauty are fashioned there.

These things cannot be described. One who tries to speak of these shall regret the attempt.

The intuitive consciousness, intellect and understanding of the mind are shaped there.

The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas, the beings of spiritual perfection, are shaped there. || 36 ||

In the realm of karma, the Word is Power.

No one else dwells there, except the warriors of great power, the spiritual heroes.

They are totally fulfilled, imbued with the Lord’s Essence.

Myriads of Sitas are there, cool and calm in their majestic glory.

Their beauty cannot be described.

Neither death nor deception comes to those, within whose minds the Lord abides.

The devotees of many worlds dwell there.

They celebrate; their minds are imbued with the True Lord.

In the realm of Truth, the Formless Lord abides.

Having created the creation, He watches over it.

By His Glance of Grace, He bestows happiness.

There are planets, solar systems and galaxies.

If one speaks of them, there is no limit, no end.

There are worlds upon worlds of His Creation.

As He commands, so they exist. He watches over all, and contemplating the creation, He rejoices. O Nanak! to describe this is as hard as steel! || 37 ||

Let self-control be the furnace, and patience the goldsmith.

Let understanding be the anvil(ਅਹਰਿਣ), and spiritual wisdom the tools.

With the Fear of God as the bellows, fan the flames of tapa, the body’s inner heat.

In the crucible of love, melt the Nectar of the Name, and mint the True Coin of the Shabad, the Word of God.

Such is the karma of those upon whom He has cast His Glance of Grace.

O Nanak! the Merciful Lord, by His Grace, uplifts and exalts them. || 38 ||

SHALOK:

Air is the Guru, Water is the Father, and Earth is the Great Mother of all.

Day and night are the two nurses, in whose lap all the world is at play.

Good deeds and bad deeds—the record is read out in the Presence of the Lord of Dharma.

According to their own actions, some are drawn closer, and some are driven farther away.

Those who have meditated on the Naam, the Name of the Lord, and departed after having worked by the sweat of their brows— O Nanak! their faces are radiant in the Court of the Lord, and many are saved along with them! || 1 ||

[1. GGS p. 7].

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home