One in fear of God and discriminating between good and bad, appears sweet to God. [GGS Page 763]

  One in fear of God and differentiating between good and bad, appears sweet to God. [GGS Page 763]

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ਗੁਣਵੰਤੀ ॥

ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥

ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਜਣੁ ਦੇਹਿ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥

ਸੋਈ ਦਸਿ ਉਪਦੇਸੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥

ਇਹੁ ਮਨੁ ਤੈ ਕੂੰ ਡੇਵਸਾ ਮੈ ਮਾਰਗੁ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ ॥

ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰਹੁ ਚਲਿ ਕੈ ਮੈ ਤਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ਜੀਉ ॥

ਮੈ ਆਸਾ ਰਖੀ ਚਿਤਿ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥

ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਚਲੇ ਭਾਈਅੜੇ ਗੁਰੁ ਕਹੈ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਜੀਉ ॥

ਤਿਆਗੇਂ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਉ ॥

ਇਉ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹ ਲਗੈ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜੀਉ ॥

ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ ॥

ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਬਖਸਿਆ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਕੀਆ ਪਸਾਉ ਜੀਉ ॥

ਮੈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੁਖੜੀ ਹਉ ਰਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਜੀਉ ॥

ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਸੈ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥੩॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧   ਘਰੁ ੧       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਮੈ ਮਤ ਪੇਈਅੜੈ   ਘਰਿ ਪਾਹੁਣੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਮੈਲੀ ਅਵਗਣਿ ਚਿਤਿ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਸਮਾਵਨੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਗੁਣ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ   ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ   ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਗਵਾਇਆ ॥

ਵਰੁ ਘਰੁ ਦਰੁ ਦਰਸਨੁ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ਪਿਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਿ ਨ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ   ਸੂਤੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥

ਨਾਨਕ ! ਬਾਲਤਣਿ ਰਾਡੇਪਾ ਬਿਨੁ   ਪਿਰ ਧਨ ਕੁਮਲਾਣੀ ॥੧॥

ਬਾਬਾ ! ਮੈ ਵਰੁ ਦੇਹਿ   ਮੈ ਹਰਿ ਵਰੁ ਭਾਵੈ   ਤਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਕੀ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਦੂਰੇ ॥

ਜੈਸੀ ਆਸਾ ਤੈਸੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ਹਰਿ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁ ਸਰਬ ਸੁਹਾਗਣਿ ਰਾਂਡ ਨ ਮੈਲੈ ਵੇਸੇ ॥

ਨਾਨਕ ਮੈ ਵਰੁ ਸਾਚਾ ਭਾਵੈ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਸੇ ॥੨॥

ਬਾਬਾ ਲਗਨੁ ਗਣਾਇ ਹੰ ਭੀ ਵੰਞਾ ਸਾਹੁਰੈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਸਾਹਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ਸੋ ਨ ਟਲੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਰੈ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਕਰਤੈ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥

ਜਾਞੀ ਨਾਉ ਨਰਹ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਤਿਹੁ ਲੋਈ ॥

ਮਾਇ ਨਿਰਾਸੀ ਰੋਇ ਵਿਛੁੰਨੀ ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਹੇਤੇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਸੁਖ ਮਹਲੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਪ੍ਰਭੁ ਚੇਤੇ ॥੩॥

ਬਾਬੁਲਿ ਦਿਤੜੀ ਦੂਰਿ   ਨਾ ਆਵੈ ਘਰਿ ਪੇਈਐ ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਰਹਸੀ ਵੇਖਿ ਹਦੂਰਿ   ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਘਰਿ ਸੋਹੀਐ  ਬਲਿ ਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਸਾਚੇ ਪਿਰ ਲੋੜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋੜੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਪਰਧਾਨੇ ॥

ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਥਾਨਿ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨੇ ॥

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਬੋਲੈ ਪਿਰ ਭਾਏ ॥

ਨਾਨਕ ! ਵਿਛੁੜਿ ਨਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੧॥ [GGS Page 763]

One in fear of God and differentiating between good and bad, appears sweet to God. [GGS Page 763]

SOOHEE, FIFTH MEHL, GUNVANTEE       THE WORTHY AND VIRTUOUS BRIDE:

When I see a Sikh of the Guru, I humbly bow and fall at his feet.

I tell to him the pain of my soul, and beg him to unite me with the Guru, my Best Friend.

I ask that he impart to me such an understanding, that my mind will not go out wandering anywhere else.

I dedicate this mind to you. Please, show me the Path to God.

I have come so far, seeking the Protection of Your Sanctuary.

Within my mind, I place my hopes in You; please, take my pain and suffering away!

So walk on this Path, O sister soul-brides; do that work which the Guru tells you to do.

Abandon the intellectual pursuits of the mind, and forget the love of duality.

In this way, you shall obtain the Blessed Vision of the Lord’s Darshan; the hot winds shall not even touch you. By myself, I do not even know how to speak; I speak all that the Lord commands.

I am blessed with the treasure of the Lord’s devotional worship; Guru Nanak has been kind and compassionate to me.

I shall never again feel hunger or thirst; I am satisfied, satiated and fulfilled.

When I see a Sikh of the Guru, I humbly bow and fall at his feet. || 3 ||

RAAG SOOHEE, CHHANT, FIRST MEHL,  FIRST HOUSE:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD.    BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

Intoxicated with the wine of youth, I did not realize that I was only a guest at my parents’ home (in this world).

My consciousness is polluted with faults and mistakes; without the Guru, virtue does not even enter into me.

I have not known the value of virtue; I have been deluded by doubt.

I have wasted away my youth in vain.

I have not known my Husband Lord, His celestial home and gate, or the Blessed Vision of His Darshan.

I have not had the pleasure of my Husband Lord’s celestial peace.

After consulting the True Guru, I have not walked on the Path; the night of my life is passing away in sleep. O Nanak, in the prime of my youth, I am a widow; without my Husband Lord, the soul-bride is wasting away. || 1 ||

O father ! give me in marriage to the Lord; I am pleased with Him as my Husband.

I belong to Him. He is pervading throughout the four ages, and the Word of His Bani permeates the three worlds.

The Husband Lord of the three worlds ravishes and enjoys His virtuous brides, but He keeps the ungraceful and unvirtuous ones far away.

As are our hopes, so are our minds’ desires, which the All-pervading Lord brings to fulfillment.

The bride of the Lord is forever happy and virtuous; she shall never be a widow, and she shall never have to wear dirty clothes.

O Nanak ! I love my True Husband Lord; my Beloved is the same, age after age. || 2 ||

O Baba! calculate that auspicious moment, when I too shall be going to my in-laws’ house.

The moment of that marriage will be set by the Hukam of God’s Command; His Will cannot be changed.

The KARMIC record of the past deeds, written by the Creator Lord, cannot be erased by anyone.

The most respected member of the marriage party, my Husband, is the independent Lord of all beings, pervading and permeating the three worlds.

Maya, crying out in pain, leaves, seeing that the bride and the groom are in love.

O Nanak! the peace of the Mansion of God’s Presence comes through the True Word of the Shabad; the bride keeps the Guru’s Feet enshrined in her mind. || 3 ||

My father has given me in marriage far away, and I shall not return to my parents’ home.

I am delighted to see my Husband Lord near at hand; in His Home, I am so beautiful.

My True Beloved Husband Lord desires me; He has joined me to Himself, and made my intellect pure and sublime.

By good destiny I met Him, and was given a place of rest; through the Guru’s Wisdom, I have become virtuous.

I gather lasting Truth and contentment in my lap, and my Beloved is pleased with my truthful speech.

O Nanak! I shall not suffer the pain of separation; through the Guru’s Teachings, I merge into the loving embrace of the Lord’s Being. || 4 || 1 ||

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home