Truth and continence are true deeds, not fasting and rituals.

 Truth and continence are true deeds, not fasting and rituals.[1. GGS p 841].:-

ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰੁ ੧੦       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਆਦਿਤ ਵਾਰਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸੋਈ ॥ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਜਗੁ ਰਹਿਆ ਪਰੋਈ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥੧॥

ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪਉ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥

ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਪਗਿ ਲਗਿ ਧਿਆਵਉ ਹੋਇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸੋਮਵਾਰਿ ਸਚਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਸਭਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਦੇਵੈ ਤਿਸੁ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਲਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੨॥

ਮੰਗਲਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਆਪੇ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥

ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਦਰੁ ਘਰੁ ਸੂਝੈ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੩॥

ਬੁਧਵਾਰਿ ਆਪੇ ਬੁਧਿ ਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥

ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਦ ਸੋਭਾ ਪਾਏ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ॥੪॥

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਦੁਆਰਿ ॥ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥

ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ॥

ਨਾਨਕ ! ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੫॥

ਵੀਰਵਾਰਿ ਵੀਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਸਭਿ ਦੂਜੈ ਲਾਏ ॥

ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਵੇਕਾ ॥ ਸਭਨਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੀ ਟੇਕਾ ॥

ਜੀਅ ਜੰਤ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜਿਸੁ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥੬॥

ਸੁਕ੍ਰਵਾਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹੈ ਕਾਰ ॥

ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੭॥

ਛਨਿਛਰਵਾਰਿ ਸਉਣ ਸਾਸਤ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਜਮ ਦਰਿ ਬਾਧਾ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥੮॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥

ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਤੂ ਸੁਖਦਾਤਾ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਇ ॥

ਏਕਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥੯॥

ਪੰਦ੍ਰਹ ਥਿਤਂ‍ੀ ਤੈ ਸਤ ਵਾਰ ॥ ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਆਵਹਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ॥

ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਤਿਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਆਵਾ ਗਉਣੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥

ਨਿਹਚਲੁ ਸਾਚੁ ਰਹਿਆ ਕਲ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧੦॥੧॥

[ GGS Page 841]

 Truth and continence are true deeds, not fasting and rituals.[1. GGS p 841].:-

BILAAVAL, THIRD MEHL, THE SEVEN DAYS, TENTH HOUSE:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

Sunday: He, the Lord, is the Primal Being. He Himself is the Pervading Lord; there is no other at all.

Through and through, He is woven into the fabric of the world.

Whatever the Creator Himself does, that alone happens.

Imbued with the Naam, the Name of the Lord, one is forever in peace.

But how rare is the one, who, as Gurmukh, understands this. || 1 ||

Within my heart, I chant the Chant of the Lord, the treasure of virtue.

The Lord, my Lord and Master, is inaccessible, unfathomable and unlimited.

Grasping the feet of the Lord’s humble servants, I meditate on Him, and become the slave of His slaves. || 1 || Pause ||

Monday: The True Lord is permeating and pervading.

His value cannot be described.

Talking and speaking about Him, all keep themselves lovingly focused on Him. Devotion falls into the laps of those whom He so blesses.

He is inaccessible and unfathomable; He cannot be seen.

Through the Word of the Guru’s Shabad, the Lord is seen to be permeating and pervading everywhere. || 2 ||

Tuesday: The Lord created love and attachment to Maya.

He Himself has enjoined each and every being to their tasks.

He alone understands, whom the Lord causes to understand.

Through the Word of the Guru’s Shabad, one understands his heart and home.

He worships the Lord in loving devotion. His egotism and self-conceit are burnt away by the Shabad. || 3 ||

Wednesday: He Himself bestows sublime understanding.

The Gurmukh does good deeds, and contemplates the Word of the Shabad.

Imbued with the Naam, the Name of the Lord, the mind becomes pure and immaculate.

He sings the Glorious Glorious Praises of the Lord, and washes off the filth of egotism.

In the Court of the True Lord, he obtains lasting glory.

Imbued with the Naam, he is embellished with the Word of the Guru’s Shabad. || 4 ||

The profit of the Naam is obtained through the Door of the Guru.

The Great Giver Himself gives it.

I adore the One who gives it.

By Guru’s Grace, self-conceit is eradicated.

O Nanak! enshrine the Naam within your heart.

I celebrate the victory of the Lord, the Great Giver. || 5 ||

Thursday: The fifty-two warriors were deluded by doubt.

All the goblins and demons are attached to duality.

God Himself created them, and sees each one distinct.

O Creator Lord! You are the Support of all.

The beings and creatures are under Your protection.

He alone meets You, whom You Yourself meet. || 6 ||

Friday: God is permeating and pervading everywhere.

He Himself created all, and appraises the value of all.

One who becomes Gurmukh, contemplates the Lord.

He practices truth and self-restraint.

Without genuine understanding, all fasts, religious rituals and daily worship services lead only to the love of duality. || 7 ||

Saturday: Contemplating good omens and the Shaastras, in egotism and self-conceit, the world wanders in delusion.

The blind, self-willed manmukh in engrossed in the love of duality. Bound and gagged at death’s door, he is beaten and punished.

By Guru’s Grace, one finds lasting peace.

He practices Truth, and lovingly focuses on the Truth. || 8 ||

Those who serve the True Guru are very fortunate.

Conquering their ego, they embrace love for the True Lord.

They are automatically imbued with Your Love, O Lord!

You are the Giver of peace; You merge them into Yourself. Everything comes from the One and only Lord; there is no other at all.

The Gurmukh realizes this, and understands. || 9 ||

The fifteen lunar days, the seven days of the week, the months, seasons, days and nights, come over and over again; so the world goes on.

Comings and goings were created by the Creator Lord.

The True Lord remains steady and stable, by His almighty power.

O Nanak! how rare is that Gurmukh who understands, and contemplates on the Naam, the Name of the Lord. || 10 || 1 ||

[GGS Page 841]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home