In good company one becomes good. God sends saints to reveal God’s concern for man. :

  In good company one becomes good. God sends saints to reveal God’s concern for man. [1. p. 929]. :-

ਸਲੋਕ ॥

ਜਲਣਿ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ   ਮਨਿ ਤਨਿ ਉਪਜੀ ਸਾਂਤਿ ॥

ਨਾਨਕ ! ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ   ਦੁਤੀਆ ਬਿਨਸੀ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ॥੧॥

ਸਾਧ ਪਠਾਏ ਆਪਿ ਹਰਿ   ਹਮ ਤੁਮ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ! ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਮਿਟਿ ਗਏ   ਰਮਣ ਰਾਮ ਭਰਪੂਰਿ ॥੨॥

॥ ਛੰਤੁ ॥

ਰੁਤਿ ਸਿਸੀਅਰ ਸੀਤਲ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮੰਘਰ ਪੋਹਿ ਜੀਉ ॥

ਜਲਨਿ ਬੁਝੀ ਦਰਸੁ ਪਾਇਆ ਬਿਨਸੇ ਮਾਇਆ ਧ੍ਰੋਹ ਜੀਉ ॥

ਸਭਿ ਕਾਮ ਪੂਰੇ ਮਿਲਿ ਹਜੂਰੇ ਹਰਿ ਚਰਣ ਸੇਵਕਿ ਸੇਵਿਆ ॥

ਹਾਰ ਡੋਰ ਸੀਗਾਰ ਸਭਿ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਲਖ ਅਭੇਵਿਆ ॥

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਬਾਂਛਤ ਜਮੁ ਨ ਸਾਕੈ ਜੋਹਿ ਜੀਉ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮੇਲੀ ਤਹ ਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹ ਜੀਉ ॥੬॥

ਸਲੋਕ ॥

ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਇਆ ਸੋਹਾਗਣੀ   ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ॥

ਸੰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਨਾਨਕਾ !   ਗ੍ਰਿਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਤ ॥੧॥

ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਅਨੰਦ ਕੋਡ   ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੰਗਿ ਬਨੇ ॥

ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਇਆ   ਹਰਿ ਨਾਨਕ ! ਨਾਮ ਭਨੇ ॥੨॥

ਛੰਤੁ ॥

ਹਿਮਕਰ ਰੁਤਿ ਮਨਿ ਭਾਵਤੀ ਮਾਘੁ ਫਗਣੁ ਗੁਣਵੰਤ ਜੀਉ ॥

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਾਉ ਮੰਗਲੋ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਏ ਹਰਿ ਕੰਤ ਜੀਉ ॥

ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲ ਆਏ ਮਨਿ ਧਿਆਏ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਸੋਹੀਆ ॥

ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਭਏ ਹਰਿਆ ਦੇਖਿ ਦਰਸਨ ਮੋਹੀਆ ॥

ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮਨਿ ਜਪਿਆ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਜੀਉ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਕਰਹੁ ਰਲੀਆ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਸ੍ਰੀਧਰ ਕੰਤ ਜੀਉ ॥੭॥

ਸਲੋਕ ॥

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰ ॥

ਸਭ ਤੇ ਊਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ! ਨਾਮ ਪਿਆਰ ॥੧॥

ਜਿਨ ਜਾਨਿਆ ਸੇਈ ਤਰੇ ਸੇ ਸੂਰੇ ਸੇ ਬੀਰ ॥

ਨਾਨਕ ! ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਹਰਿ ਜਪਿ ਉਤਰੇ ਤੀਰ ॥੨॥

ਛੰਤੁ ॥

ਚਰਣ ਬਿਰਾਜਿਤ ਸਭ ਊਪਰੇ ਮਿਟਿਆ ਸਗਲ ਕਲੇਸੁ ਜੀਉ ॥

ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੁਖ ਹਰੇ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਕੀਆ ਪਰਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥

ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਹਜਿ ਮਾਤੇ ਤਿਲੁ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬੀਸਰੈ ॥

ਤਜਿ ਆਪੁ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਚਰਨੀ ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸਰੈ ॥

ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਸ੍ਰੀਰੰਗ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਕਉ ਆਦੇਸੁ ਜੀਉ ॥

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਇਆ ਧਾਰਹੁ ਜੁਗੁ ਜੁਗੋ ਇਕ ਵੇਸੁ ਜੀਉ ॥੮॥੧॥੬॥੮॥

[G G S page 929]

  In good company one becomes good. God sends saints to reveal God’s concern for man.:-[GGS 1. p. 929].

SHALOK॥

The fire of desire is cooled and quenched; my mind and body are filled with peace and tranquility.

O Nanak! I have met my Perfect God; the illusion of duality is dispelled. || 1 ||

The Lord Himself sent His Holy Saints, to tell us that He is not far away.

O Nanak! doubt and fear are dispelled, chanting the Name of the all-pervading Lord. || 2 ||

CHHANT||

In the cold season of Maghar and Poh, the Lord reveals Himself.

My burning desires were quenched, when I obtained the Blessed Vision of His Darshan; the fraudulent illusion of Maya is gone.

All my desires have been fulfilled, meeting the Lord face-to-face; I am His servant, I serve at His feet.

My necklaces, hair-ties, all decorations and adornments, are in singing the Glorious Praises of the unseen, mysterious Lord.

I long for loving devotion to the Lord of the Universe, and so the Messenger of Death cannot even see me.

Prays Nanak, God has united me with Himself; I shall never suffer separation from my Beloved again. || 6 ||

SHALOK ||

The happy soul bride has found the wealth of the Lord; her consciousness does not waver.

Joining together with the Saints, O Nanak ! God, my Friend, has revealed Himself in my home (Conciousness). || 1 ||

With her Beloved Husband Lord, she enjoys millions of melodies, pleasures and joys.

The fruits of the mind’s desires are obtained, O Nanak! chanting the Lord’s Name. || 2 ||

CHHANT||

The snowy winter season, the months of Maagh and Phagun, are pleasing and ennobling to the mind.

O my friends and companions! sing the songs of joy; my Husband Lord has come into my home.

My Beloved has come into my home; I meditate on Him in my mind.

The bed of my heart is beautifully adorned.

The woods, the meadows and the three worlds have blossomed forth in their greenery; gazing upon the Blessed Vision of His Darshan, I am fascinated.

I have met my Lord and Master, and my desires are fulfilled; my mind chants His Immaculate Mantra.

Prays Nanak, I celebrate continuously; I have met my Husband Lord, the Lord of excellence. || 7 ||

SHALOK||

The Saints are the helpers, the support of the soul; they carry us across the terrifying world-ocean.

Know that they are the highest of all; O Nanak! they love the Naam, the Name of the Lord. || 1 ||

Those who know Him, cross over; they are the brave heroes, the heroic warriors.

Nanak adores those who meditate on the Lord, and cross over to the other shore. || 2 ||

CHHANT||

O True Master ! The persons who have inculcated the love of Gurbani Shabad in the heart (Conciouness), they eradicate all their suffering and become greatest of all.

They destroy the pains of the cycle of Spiritual death and birth are cast away.

They bring loving devotion to the Lord.

Imbued with the Lord’s Love, one is intoxicated with intuitive peace and poise, and does not forget the Lord from his mind, even for an instant.

Shedding my self-conceit, I have entered the Sanctuary of His Feet; all virtues rest in the Lord of the Universe.

I bow in humility to the Lord of the Universe, the treasure of virtue, the Lord of excellence, our Primal Lord and Master.

Prays Nanak, shower me with Your Mercy, Lord ! throughout the ages, You take the same form. || 8 || 1 || 6 || 8 ||

[G G S page 929]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home