God created the world of life and planted Naam therein, making it the place of righteous activity.

God created the world of life and planted Naam (Immanent God) therein, making it the place of righteous activity.” [1. p. 930].

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ         ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

  ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ॥ ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਚਿਤਿ ॥

ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ ॥

ਓਅੰਕਾਰਿ ਸਬਦਿ ਉਧਰੇ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ॥

ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥

ਸੁਣਿ ਪਾਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖਹੁ ਜੰਜਾਲਾ ॥ ਲਿਖੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਸੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਸਹਜਿ ਉਪਾਇਆ ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਇਕ ਜੋਤੀ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਚੁਣਿ ਲੈ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ॥

ਸਮਝੈ ਸੂਝੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੂਝੈ ਅੰਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਾਚਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥੨॥

ਧਧੈ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਮਾ ਪੁਰਿ ਗੁਣਕਾਰੀ ਮਨੁ ਧੀਰਾ ॥

ਧਧੈ ਧੂਲਿ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਕੰਚਨ ਭਏ ਮਨੂਰਾ ॥

ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ   ਆਪਿ ਅਜੋਨੀ   ਤੋਲਿ ਬੋਲਿ ਸਚੁ ਪੂਰਾ ॥

ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ   ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥

ਙਿਆਨੁ ਗਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ਬਿਖੁ ਖਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਰਸੁ ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਸੁਣੀਐ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਗੁਰਿ ਸਚੁ ਕਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲਹਿਆ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਾਚੁ ਸੁਖਾਇਆ ॥

ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਇਆ ॥੪॥

ਏਕੋ ਏਕੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਵਿਆਪੈ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਇਉ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਸਿਞਾਪੈ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਨੇੜੈ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਹੁ ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਬਾਈ ॥

ਏਕੰਕਾਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ! ਏਕੁ ਸਮਾਈ ॥੫॥

ਇਸੁ ਕਰਤੇ ਕਉ ਕਿਉ ਗਹਿ ਰਾਖਉ ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥

ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੇਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਝੂਠਿ ਠਗਉਰੀ ਪਾਈ ॥

ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਮੁਹਤਾਜਿ ਵਿਗੂਤੇ ਇਬ ਤਬ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਈ ॥

ਏਕੁ ਸਰੇਵੈ ਤਾ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਵੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਈ ॥੬॥

ਏਕੁ ਅਚਾਰੁ ਰੰਗੁ ਇਕੁ ਰੂਪੁ ॥ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪੁ ॥

ਏਕੋ ਭਵਰੁ ਭਵੈ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਲੇ ਸਮਸਰਿ ਰਹੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਏਕੁ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੈ ॥

ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥੭॥

ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤਿ ਉਜਾਲਾ ॥ ਤੀਨਿ ਭਵਣ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਊਗਵਿਆ ਅਸਰੂਪੁ ਦਿਖਾਵੈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੈ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥

ਊਨਵਿ ਬਰਸੈ ਨੀਝਰ ਧਾਰਾ ॥ ਊਤਮ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥

ਇਸੁ ਏਕੇ ਕਾ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦੇਉ ॥੮॥

ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੈ ॥ ਊਚਉ ਦੇਖਿ ਸਬਦਿ ਬੀਚਾਰੈ ॥

ਊਪਰਿ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਥੈ ਸੁਣੈ ਸੋਇ ॥

ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਇ ॥ ਓਹੁ ਬਿਧਾਤਾ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੋਇ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਜਗਜੀਵਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ! ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥

ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੈ ਹਿਤਕਾਰਿ ॥ ਰਣ ਮਹਿ ਲੂਝੈ ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ ॥

ਰਾਤਿ ਦਿਨੰਤਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥

ਜਿਨਿ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ॥ ਅਤਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥

ਰਹਸੀ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਇਕ ਭਾਇ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਸਾਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧੦॥

ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਰਹਣੁ ਨਹੀ ਸੰਸਾਰੇ ॥

ਰਾਜੇ ਰਾਇ ਰੰਕ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ਆਇ ਜਾਇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ॥

ਰਹਣ ਕਹਣ ਤੇ ਰਹੈ ਨ ਕੋਈ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ॥

ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰੋਧਰੁ ਗੁਰੁ ਦੇਵੈ ਪਤਿ ਮਤੀ ॥੧੧॥

ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰਿ ਗਈ ਘੂਘਟੁ ਖੋਲਿ ਚਲੀ ॥

ਸਾਸੁ ਦਿਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕ ਟਲੀ ॥

ਪ੍ਰੇਮਿ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ ਮਨ ਮਹਿ ਸਬਦੁ ਅਨੰਦੁ ॥

ਲਾਲਿ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਈ ਨਿਚਿੰਦੁ ॥੧੨॥

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਜਪਿ ਸਾਰੁ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥

ਲਾੜੀ ਚਾੜੀ ਲਾਇਤਬਾਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਮੁਗਧੁ ਗਵਾਰੁ ॥

ਲਾਹੇ ਕਾਰਣਿ ਆਇਆ ਜਗਿ ॥ ਹੋਇ ਮਜੂਰੁ ਗਇਆ ਠਗਾਇ ਠਗਿ ॥

ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪੂੰਜੀ ਵੇਸਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ! ਸਚੀ ਪਤਿ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੧੩॥

ਆਇ ਵਿਗੂਤਾ ਜਗੁ ਜਮ ਪੰਥੁ ॥ ਆਈ ਨ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰਥੁ ॥

ਆਥਿ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਰਿ ਹੋਇ ॥ ਆਥਿ ਦੇਖਿ ਨਿਵੈ ਜਿਸੁ ਦੋਇ ॥

ਆਥਿ ਹੋਇ ਤਾ ਮੁਗਧੁ ਸਿਆਨਾ ॥ ਭਗਤਿ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥

ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥੧੪॥

ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਥਾਪਿ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰੁ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰਣਿ ਨਹੀ ਧੰਧਾ ਧੈਰੁ ॥

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪਿ ॥

ਆਪਿ ਅਗੋਚਰੁ ਧੰਧੈ ਲੋਈ ॥ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੋਈ ॥

ਕਰਿ ਆਚਾਰੁ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੁਕਤਿ ਕਿਵ ਹੋਈ ॥੧੫॥

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧੁ ਸਰੀਰ ॥ ਕਿਉ ਨ ਮਿਲਹਿ ਕਾਟਹਿ ਮਨ ਪੀਰ ॥

ਵਾਟ ਵਟਾਊ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਕਿਆ ਲੇ ਆਇਆ ਕਿਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਤੋਟਾ ਸਭ ਥਾਇ ॥ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਜਾ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥

ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੁ ਵਣਜੈ ਵਾਪਾਰੀ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥੧੬॥

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਇ ॥ ਤਾ ਮਿਲੀਐ ਜਾ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥

ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੀਐ ਮੀਤ ॥੧੭॥

[Page 929 - 931 G G S]

God created the world of life and planted Naam [Numinous; Immanent God] therein, making it the place of righteous activity.” [1. p. 930].

RAAMKALEE, FIRST MEHL, DAKHANEE, ONKAAR:

ONE UNIVERSAL CREATOR GOD. [ KNOWN ] BY THE GRACE OF THE TRUE GURU:

The One Universal Creator God, from Onkaar, Brahma was created.

He kept Onkaar in his consciousness.

From Onkaar, the mountains and the ages were created.

Onkaar created the Vedas.

Onkaar saves the world through the Shabad (Cosmic Laws).

Onkaar saves the Gurmukhs.

Listen to the Message of the Universal, Imperishable Creator Lord.

The Universal, Imperishable Creator Lord is the essence of the three worlds. || 1 ||

Listen, O Pandit! O religious scholar! why are you writing about worldly debates?

As Gurmukh (God conscious), write only the Naam (Attributes) of the Lord, the Lord of the World. || 1 || Pause ||

Sassa: He created the entire universe with ease; His One Light pervades the three worlds.

Become Gurmukh, and obtain the real thing; gather the gems and pearls.

If one understands, realizes and comprehends what he reads and studies, in the end he shall realize that the True Lord dwells deep within his nucleus.

The Gurmukh sees and contemplates the True Lord; without the True Lord, the world is false. || 2 ||

Dhadha: Those who enshrine Dharmic (Universal Laws) faith and dwell in the City of Dharma are worthy; their minds are steadfast and stable.

Dhadha: If the dust of their feet [ humbly accepted teachings of Shabad Guru] touches one’s face and forehead, he is transformed from iron into gold.

Blessed is the Support of the Earth; He Himself is not born; His measure and speech are perfect and True.

Only the Creator Himself knows His own extent; Or the Brave Guru knows his extent. || 3 ||

In love with duality, spiritual wisdom is lost; the mortal rots away in pride, and eats poison. He thinks that the sublime essence of the Guru’s song is useless, and he does not like to hear it. He loses the profound, unfathomable Lord.

Through the Guru’s Words of Truth, the Ambrosial Nectar is obtained, and the mind and body find joy in the True Lord.

He Himself is the Gurmukh, and He Himself bestows the Ambrosial Nectar; He Himself leads us to drink it in. || 4 ||

Everyone says that God is the One and only, but they are engrossed in egotism and pride.

Realize that the One God is inside and outside; understand this, that the Mansion of His Presence is within the home of your heart.

God is near at hand; do not think that God is far away.

The One Lord permeates the entire universe. There is One Universal Creator Lord; there is no other at all. O Nanak! One Lord is permeating in us all. || 5 ||

How can you keep the Creator under your control?

He cannot be seized or measured. Maya [Lust, Anger, Greed, Attachment, Ego] has made the mortal insane; it has administered the poisonous drug of falsehood.

Addicted to greed and avarice, the mortal is ruined, and then later, he regrets and repents.

So serve the One Lord, and attain the state of Salvation; your comings and goings shall cease. || 6 ||

The One Lord is in all actions, colors and forms.

He manifests in many shapes through wind, water and fire.

The One Soul wanders through the three worlds.

One who understands and comprehends the One Lord is honored.

One who gathers in spiritual wisdom and meditation, dwells in the state of balance.

How rare are those who, as Gurmukh, attain the One Lord.

They alone find peace, whom the Lord blesses with His Grace.

In the Gurdwara, the Guru’s Door, they speak and hear of the Lord. || 7 ||

His Light illuminates the ocean and the earth.

Throughout the three worlds, is the Guru, the Lord of the World.

The Lord reveals His various forms; granting His Grace, He enters the home of the heart.

The clouds hang low, and the rain is pouring down.

The Lord embellishes and exalts with the Sublime Word of the Shabad.

One who knows the mystery of the One God, is Himself the Creator, Himself the Divine Lord. || 8 ||

When the sun rises, the demons are slain; the mortal looks upwards, and contemplates the Shabad.

The Lord is beyond the beginning and the end, beyond the three worlds. He Himself acts, speaks and listens. He is the Architect of Destiny; He blesses us with mind and body.

That Architect of Destiny is in my mind and mouth.

God is the Life of the world; there is no other at all.

O Nanak! imbued with the Naam, the Name of the Lord, one is honored. || 9 ||

One who lovingly chants the Name of the Sovereign Lord King, fights the battle and conquers his own mind; day and night, he remains imbued with the Lord’s Love.

He is famous throughout the three worlds and the four ages.

One who knows the Lord, becomes like Him.

He becomes absolutely immaculate, and his body is sanctified.

His heart is happy, in love with the One Lord.

He lovingly centers his attention deep within upon the True Word of the Shabad. || 10 ||

Don’t be angry — drink in the Ambrosial Nectar; you shall not remain in this world forever.

The ruling kings and the paupers shall not remain; they come and go, throughout the four ages.

Everyone says that they will remain, but none of them remain; unto whom should I offer my prayer?

The One Shabad, the Name of the Lord, will never fail you; the Guru grants honor and understanding. || 11 ||

My shyness and hesitation have died and gone, and I walk with my face unveiled.

The confusion and doubt from my crazy, insane mother-in-law has been removed from over my head.

My Beloved has summoned me with joyful caresses; my mind is filled with the bliss of the Shabad.

Imbued with the Love of my Beloved, I have become Gurmukh, and carefree. || 12 ||

Chant the jewel of the Naam, and earn the profit of the Lord.

Greed, avarice, evil and egotism; slander, inuendo and gossip; the self-willed manmukh is blind, foolish and ignorant.

For the sake of earning the profit of the Lord, the mortal comes into the world.

But he becomes a mere slave laborer, and is mugged by the mugger, Maya.

One who earns the profit of the Naam, with the capital of faith, O Nanak! is truly honored by the True Supreme King. || 13 ||

The world is ruined on the path of Death.

No one has the power to erase Maya’s influence.

If wealth visits the home of the lowliest clown, seeing that wealth, all pay their respects to him.

Even an idiot is thought of as clever, if he is rich.

Without devotional worship, the world is insane.

The One Lord is contained among all.

He reveals Himself, unto those whom He blesses with His Grace. || 14 ||

Throughout the ages, the Lord is eternally established; He has no vengeance.

He is not subject to birth and death; He is not entangled in worldly affairs.

Whatever is seen, is the Lord Himself.

Creating Himself, He establishes Himself in the heart. He Himself is unfathomable;

He links people to their affairs. He is the Way of Yoga, the Life of the World.

Living a righteous lifestyle, true peace is found.

Without the Naam, the Name of the Lord, how can anyone find liberation? || 15 || [Numinous], even one’s own body is an enemy. Why not meet the Lord, and take away the pain of your mind?

The traveller comes and goes along the highway.

What did he bring when he came, and what will he take away when he goes?

Without the Naam, one loses everywhere.

The profit is earned, when the Lord grants understanding.

In merchandise and trade, the merchant is trading.

Without the Naam, how can one find honor and nobility? || 16 ||

One who contemplates the Lord’s Virtues is spiritually wise.

Through His Virtues, one receives spiritual wisdom.

How rare in this world, is the Giver of virtue.

The True way of life comes through contemplation of the Guru.

The Lord is inaccessible and unfathomable.

His worth cannot be estimated.

They alone meet Him, whom the Lord causes to meet.

The virtuous soul bride continually contemplates His Virtues.

O Nanak! following the Guru’s Teachings, one meets the Lord, the true friend. || 17 ||

[ Page 929 - 931 G G S]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home