Having created the world, He stands in the midst of it and is also separate or unattached.

Having created the world, He stands in the midst of it and is also separate or unattached. (ਪੰਨਾ 937 ਗ ਗ ਸ)

ੜਾੜੈ ਰੂੜਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਈ ॥

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਾਜਾ   ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ੜਾੜੈ ਗਾਰੁੜੁ ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ   ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ   ਮਤੁ ਕੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹਿ ॥

ਸੋ ਸਾਹੁ ਸਾਚਾ ਜਿਸੁ   ਹਰਿ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ   ਤਿਸੁ ਸਾਬਾਸਿ ॥

ਰੂੜੀ ਬਾਣੀਂ ਹਰਿ ਪਾਇਆ   ਗੁਰ ਸਬਦੀਂ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਆਪੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ   ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰਿ ॥੪੭॥

ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਸੰਚੀਐ   ਧਨੁ ਕਾਚਾ ਬਿਖੁ ਛਾਰੁ ॥

ਸਾਹੁ ਸਦਾਏ ਸੰਚਿ ਧਨੁ   ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥

ਸਚਿਆਰੀ ਸਚੁ ਸੰਚਿਆ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ॥

ਹਰਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਊਜਲੋ ਪਤਿ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂ   ਤੂ ਸਰਵਰੁ   ਤੂ ਹੰਸੁ ॥

ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਨਿ ਵਸੈ   ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸੁ ॥

ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ   ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣੁ ॥

ਬਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ   ਬੂਝੈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪੮॥

ਖਿਮਾ ਵਿਹੂਣੇ ਖਪਿ ਗਏ ਖੂਹਣਿ   ਲਖ ਅਸੰਖ॥

ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਕਿਉ ਗਣੀ   ਖਪਿ ਖਪਿ ਮੁਏ ਬਿਸੰਖ ॥

ਖਸਮੁ ਪਛਾਣੈ ਆਪਣਾ   ਖੂਲੈ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥

ਸਬਦਿ ਮਹਲੀ ਖਰਾ ਤੂ   ਖਿਮਾ ਸਚੁ ਸੁਖ ਭਾਇ ॥

ਖਰਚੁ ਖਰਾ ਧਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤੂ   ਆਪੇ ਵਸਹਿ ਸਰੀਰਿ ॥

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਸਦਾ   ਗੁਣ ਅੰਤਰਿ ਮਨਿ ਧੀਰ ॥

ਹਉਮੈ ਖਪੈ ਖਪਾਇਸੀ   ਬੀਜਉ ਵਥੁ ਵਿਕਾਰੁ ॥

ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਵਿਚਿ ਪਾਇਅਨੁ ਕਰਤਾ ਅਲਗੁ ਅਪਾਰੁ ॥੪੯॥

ਸ੍ਰਿਸਟੇ ਭੇਉ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਸ੍ਰਿਸਟਾ ਕਰੈ ਸੁ ਨਿਹਚਉ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ   ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ   ਦੇਖਹੁ ਮਨਿ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਹਰਿ ਪੜਣਾ   ਹਰਿ ਬੁਝਣਾ   ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਖਹੁ ਪਿਆਰੁ ॥

ਹਰਿ ਜਪੀਐ   ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ   ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥੫੧॥

ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ ! ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥

ਆਪੇ ਕਾਰਣੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ   ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪਗੁ ਧਾਰਿ ॥

ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ   ਬੂਝਹੁ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਲਿਖਿਆ ਫੇਰਿ ਨ ਸਕੀਐ   ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਸਾਰਿ ॥

ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ   ਨਾਨਕ ! ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਚਿ ਮੁਏ   ਉਬਰੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਜਿ ਪੁਰਖੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ   ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰਿ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥

ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ   ਜਿਨਿ ਹਿਰਦੈ ਦਿਤਾ ਦਿਖਾਇ ॥੫੨॥

  Forming His creatures, God placed Himself within them; yet the Creator is unattached.( G G S Page 937)

Rharha: The Dear Lord is beautiful; There is no other king, except Him.

Rharha: Listen to the spell, and the Lord will come to dwell in your mind.

By Guru’s Grace, one finds the Lord; do not be deluded by doubt.

He alone is the true banker, who has the capital of the wealth of the Lord.

The Gurmukh is perfect — applaud him!

Through the beautiful Word of the Guru’s Bani, the Lord is obtained; Contemplate on the Word of the Guru’s Shabad.

Self-conceit is eliminated, and pain is eradicated; The soul bride obtains her Husband Lord. || 47 ||

He hoards gold and silver, but this wealth is false and poisonous, nothing more than ashes. He calls himself a banker, gathering wealth, but he is ruined by his dual-mindedness.

The truthful ones gather Truth; the True Naam is priceless. The Lord is immaculate and pure; through Him, their honor is true, and their speech is true.

You are my friend and companion, all-knowing Lord; You are the lake, and You are the swan.

I adore that being, whose mind is filled with the True Lord and Master.

Know the One who created love and attachment to Maya, the Enticer.

One who realizes the all-knowing Primal Lord, looks alike upon poison and nectar. || 48 ||

Without patience and forgiveness, countless hundreds of thousands have perished.

Their numbers cannot be counted; how could I count them? Bothered and bewildered, uncounted numbers have died.

One who realizes his Lord and Master is set free, and not bound by chains.

Through the Word of the Shabad, enter the Court of the Lord’s Presence; you shall be blessed with patience, forgiveness, truth and peace.

Partake of the true wealth of meditation, and the Lord Himself shall abide within your body.

With mind, body and mouth, chant His Glorious Virtues forever; Courage and composure shall enter deep within your mind.

Through egotism, one is distracted and ruined; other than the Lord, all things are corrupt.

Forming His creatures, He placed Himself within them; the Creator is unattached and infinite. || 49 ||

The inscription inscribed by the Creator Lord cannot be erased, O my companions!

He who created the universe, in His Mercy, installs His Feet[Teachings of the Shabad] within us.

Glorious greatness rests in the Hands of the Creator; reflect upon the Guru, and understand this.

This inscription cannot be challenged.

As it pleases You, You care for me.

By Your Glance of Grace, I have found peace; O Nanak! reflect upon the Shabad.

The self-willed manmukhs are confused; they rot away and die.

Only by reflecting upon the Guru can they be saved.

What can anyone say, about that Primal Lord, who cannot be seen? I adore my Guru, who has revealed Him to me, within my own heart. || 52 ||

[ G G S page 937]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home