God established the earth for the sake of God-centred persons.

  God established the earth for the sake of God-centred persons. [GGS pp. 941, 965]

॥ ਮਃ ੫ ॥

ਹਠ ਮੰਝਾਹੂ ਮੈ ਮਾਣਕੁ ਲਧਾ ॥

ਮੁਲਿ ਨ ਘਿਧਾ ਮੈ ਕੂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ॥

ਢੂੰਢ ਵਞਾਈ ਥੀਆ ਥਿਤਾ ॥

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕ ! ਜਿਤਾ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਜਿਸ ਕੈ ਮਸਤਕਿ ਕਰਮੁ ਹੋਇ ਸੋ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ॥

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਸੋ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥

ਲਗਾ ਰੰਗੁ ਚਰਣਾਰਬਿੰਦ ਸਭੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥

ਆਤਮੁ ਜਿਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਆਗੰਜਤ ਪਾਗਾ ॥

ਜਿਸਹਿ ਧਿਆਇਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੋ ਕਲਿ ਮਹਿ ਤਾਗਾ ॥

ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਨਿਰਮਲਾ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨਾਗਾ ॥

ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੋ ਪੁਰਖੁ ਸਭਾਗਾ ॥

ਨਾਨਕ ! ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਸੁ ਏਵਡ ਭਾਗਾ ॥੧੭॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ਜਾਂ ਪਿਰੁ ਅੰਦਰਿ ਤਾਂ ਧਨ ਬਾਹਰਿ ॥

ਜਾਂ ਪਿਰੁ ਬਾਹਰਿ ਤਾਂ ਧਨ ਮਾਹਰਿ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਫੇਰ ਫਿਰਾਹਰਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੰਗਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਹਰਿ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਹਰਿ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਆਹਰ ਸਭਿ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ ਆਹਰੁ ਇਕੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ! ਜਿਤੁ ਆਹਰਿ ਜਗੁ ਉਧਰੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਵਡੀ ਹੂ ਵਡਾ ਅਪਾਰੁ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ॥

ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਾਪਨਿ੍ ਕਰਤਬਾ ॥

ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ   ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਲਾ ॥

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੇਰੈ ਵਸਿ   ਤੇਰਾ ਘਰੁ ਭਲਾ ॥

ਤੇਰੈ ਘਰਿ ਆਨੰਦੁ   ਵਧਾਈ ਤੁਧੁ ਘਰਿ ॥

ਮਾਣੁ ਮਹਤਾ ਤੇਜੁ   ਆਪਣਾ ਆਪਿ ਜਰਿ ॥

ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰੁ   ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ॥

ਨਾਨਕ ! ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ   ਤੁਧੁ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ॥੧੮॥

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥

ਛਤੜੇ ਬਾਜਾਰ ਸੋਹਨਿ ਵਿਚਿ ਵਪਾਰੀਏ ॥

ਵਖਰੁ ਹਿਕੁ ਅਪਾਰੁ   ਨਾਨਕ ! ਖਟੇ ਸੋ ਧਣੀ ॥੧॥

ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਕਬੀਰਾ ਹਮਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਹਮ ਕਿਸ ਹੂ ਕੇ ਨਾਹਿ ॥

ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇਆ ਤਿਸ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਸਫਲਿਉ ਬਿਰਖੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਹਰਿ ਸਫਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ॥

ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਉਨ੍ ਮਿਲਣ ਕਉ ਕਿਉ ਵੰਞੈ ਘਿਤਾ ॥

ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਜਿਤਾ ॥

ਓਹੁ ਪਿਆਰਾ ਜੀਅ ਕਾ ਜੋ ਖੋਲੈ੍ ਭਿਤਾ ॥

ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਤੁਸਾੜੀਆ ਮੈ ਦਸਿਹੁ ਮਿਤਾ ॥

ਕੁਰਬਾਣੀ ਵੰਞਾ ਵਾਰਣੈ ਬਲੇ ਬਲਿ ਕਿਤਾ ॥

ਦਸਨਿ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆ ਸੁਣਹੁ ਲਾਇ ਚਿਤਾ ॥

ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸੁ ਨਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤਾ ॥੧੯॥

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਬੈਸਹਿ ਗਾਹਿ ॥

ਧਰਤੀ ਭਾਰਿ ਨ ਬਿਆਪਈ ਉਨ ਕਉ ਲਾਹੂ ਲਾਹਿ ॥੧॥

ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਕਬੀਰ ਚਾਵਲ ਕਾਰਣੇ ਤੁਖ ਕਉ ਮੁਹਲੀ ਲਾਇ ॥

ਸੰਗਿ ਕੁਸੰਗੀ ਬੈਸਤੇ ਤਬ ਪੂਛੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੨॥

ਪਉੜੀ ॥

ਆਪੇ ਹੀ ਵਡ ਪਰਵਾਰੁ ਆਪਿ ਇਕਾਤੀਆ ॥

ਆਪਣੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪਿ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਤੀਆ ॥

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਉਪੰਨਿਆ ॥

ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਿ ਆਪਿ ਵਰੰਨਿਆ ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਜਿਥੈ ਤੂ ਵੁਠਾ ॥

ਧੰਨੁ ਸੁ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਚੁ ਤੂੰ ਡਿਠਾ ॥

ਜਿਸ ਨੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਸਲਾਹੇ ਸੋਇ ਤੁਧੁ ॥

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਨਕ ! ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ ਸੁਧੁ ॥੨੦॥

[GGS pp. 941, 965]

  God established the earth for the sake of God-centred persons.:-[GGS pp. 965, 941].

FIFTH MEHL॥

I have found the jewel within my heart.

I was not charged for it; the True Guru gave it to me.

My search has ended, and I have become stable. O Nanak! I have conquered this priceless human life. || 2 ||

PAUREE॥

One who has such good karma??? inscribed upon his forehead, is committed to the Lord’s service.

One whose heart lotus blossoms forth upon meeting the Guru, remains awake and aware, night and day.

All doubt and fear run away from one who is in love with the Lord’s lotus feet.

He conquers his soul, following the Guru’s Teachings, and attains the Imperishable Lord.

He alone keeps up in this Dark Age of Kali Yuga, who meditates on the Supreme Lord God.

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, he is immaculate, as if he has bathed at the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage.

He alone is a man of good fortune, who has met with God. Nanak is a sacrifice to such a one, whose destiny is so great! || 17 ||

SHALOK, FIFTH MEHL॥

When the Husband Lord is within the heart, then Maya, the bride, goes outside.

When one’s Husband Lord is outside of oneself, then Maya, the bride, is supreme.

Without the Naam, one wanders all around.

The True Guru shows us that the Lord is with us.

Servant Nanak merges in the Truest of the True. || 1 ||

FIFTH MEHL॥

Making all sorts of efforts, they wander around; but they do not make even one effort.

O Nanak! how rare are those who understand the effort which saves the world. || 2 ||

PAUREE॥

The greatest of the great, infinite is Your dignity.

Your colors and hues are so numerous; no one can know Your actions.

You are the Soul within all souls; You alone know everything.

Everything is under Your control; Your home is beautiful.

Your home is filled with bliss, which resonates and resounds throughout Your home.

Your honor, majesty and glory are Yours alone.

You are overflowing with all powers; wherever we look, there You are.

Nanak, the slave of Your slaves, prays to You alone. || 18 ||

SHALOK, FIFTH MEHL॥

Your streets are covered with canopies; under them, the traders look beautiful.

O Nanak! he alone is truly a banker, who buys the infinite commodity. || 1 ||

FIFTH MEHL॥ Kabeer, no one is mine, and I belong to no one.

I am absorbed in the One, who created this creation. || 2 ||

PAUREE॥

The Lord is the most beautiful fruit tree, bearing fruits of Ambrosial Nectar.

My mind longs to meet Him; how can I ever find Him?

He has no color or form; He is inaccessible and unconquerable.

I love Him with all my soul; He opens the door for me.

I shall serve you forever, if you tell me of my Friend.

I am a sacrifice, a dedicated, devoted sacrifice to Him.

The Beloved Saints tell us, to listen with our consciousness.

One who has such pre-ordained destiny, O slave Nanak! is blessed with the Ambrosial Name by the True Guru. || 19 ||

SHALOK, FIFTH MEHL॥

Kabeer, the earth belongs to the Holy, but the thieves have come and now sit among them.

The earth does not feel their weight; even they profit. || 1 ||

FIFTH MEHL॥

Kabeer, for the sake of the rice, the husks are beaten and threshed.

When one sits in the company of evil people, then he will be called to account by the Righteous Judge of Dharma. || 2 ||

PAUREE॥

He Himself has the greatest family; He Himself is all alone.

He alone knows His own worth.

He Himself, by Himself, created everything.

Only He Himself can describe His own creation.

Blessed is Your place, where You dwell, Lord.

Blessed are Your devotees, who see You, O True Lord!

He alone praises You, who is blessed by Your Grace.

One who meets the Guru, O Nanak! is immaculate and sanctified. || 20 ||

[GGS pp. 941, 965]

Back to previous page

Akali Singh Services, History | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi and Gurbani Grammar | Home