ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ/ Names of the Vegitables

 (1)  ਆਲੂ  Aaloo  Potatos  (2)  ਮਟਰ  Muttar  Peas
 (3)  ਗਾਜਰਾਂ  Gaajraan  Carrots  (4)  ਗੋਬੀ  Gobi  Cauliflower
 (5)  ਖੀਰਾ  Kheeraa  Cucumber  (6)  ਟਮਾਟਰ  Taamaatar  Tomatoes
 (7)  ਮਿਰਚ  Mirch  Pepper/Chillie
 (8)  ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ  Simla Mirch  Bell Pepper
 (9)  ਬੰਦ ਗੋਬੀ  Bund Gobi  Cabbage
 (10)  ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ  Bhindy Tory   Okra

Back to previous page

Akali Singh Services | Sikhism | Sikh Youth Camp Programs | Punjabi Language and its Grammar | Home